Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü derecesini veren öğretim programlarında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler için hazırlanacak olan diploma, diploma defteri, diploma eki ve mezuniyet belgelerinin düzenlenmesine ilişkin  usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesinde öğrenimlerini tamamlayan öğrencilere verilecek olan belgelere ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim : Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Dekan : Kocaeli Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
c) Müdür : Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
d) Rektör : Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato : Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite : Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Diploma Defteri ve Diploma Eki
Diplomalar
MADDE 5- (1) Sorumlu olduğu öğretim programındaki dersleri, bitirme tezini ve stajları başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili birimin yönetim kurulu kararına göre aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.
a) Meslek yüksekokulu mezunlarına Önlisans Diploması,
b) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul mezunlarına Lisans Diploması,
c) Enstitülerin ilgili programlarından mezun olanlara Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik, Doktora Diploması,
ç) Tıp Fakültesinde 6 yıllık eğitimini tamamlayanlara Tıp Doktoru Diploması,
d) Diş Hekimliği Fakültesinde 5 yıllık eğitimini tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması,
e) Fakülte/konservatuvar/yüksekokulların ilk 2 yılında yer alan derslerini tamamlayan ancak lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara tabi olduğu yönetmeliğe göre Önlisans Diploması,
f) Tıp Fakültesinin ilk 2 yılında yer alan dersleri tamamlayan ancak lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara tabi olduğu yönetmeliğe göre Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Tıp Fakültesinin ilk 5 yılında yer alan dersleri başarı ile tamamlayanlara Klinik Bilimler Yüksek Lisans Diploması,
g) Diş Hekimliği Fakültesinde ilk 2 yılın derslerini tamamlayanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Önlisans Diploması,
ğ) Dikey geçişle kayıt yaptırıp öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere tabi oldukları yönetmeliğin önlisans mezunu olmak için öngördüğü koşulları sağlaması halinde, alan ve meslek tanımlaması yapılmadan iki yıl yükseköğretim gördüğüne ilişkin Önlisans Diploması
verilir.
(2) Diplomanın hazırlanmadığı zorunlu hallerde ilgili birim tarafından Mezuniyet Belgesi verilebilir. Bu belgenin geçerlilik süresi diploma hazır oluncaya kadardır.

Diplomaların ve diploma defterinin hazırlanması
MADDE 6- (1) Diplomalar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi kullanılarak, yürürlükteki Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanır ve her mezuna bir diploma numarası verilir.
a) Diplomanın ön yüzünde şu bilgiler yer alır:
1) Üniversite / Fakülte / Enstitü / Konservatuvar / Yüksekokul adı.
2) Diploma numarası.
3) Mezuniyet tarihi.
4) Öğrencinin adı soyadı.
5) Bitirilen bölüm ve / veya anabilim dalı / program adı.
6) Mezuniyet düzeyi /önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora.
7) Dekan / Müdür ve Rektör imzası.
b) Diplomanın arka yüzünde şu bilgiler yer alır:
1) T.C. Kimlik Numarası.
2) Baba Adı.
3) Anne Adı.
4) Doğum Yeri.
5) Doğum Tarihi.
6) Mezuniyet Dönemi.
7) Düzenleme Tarihi.
8) Mezuniyet Derecesi.
9) Mezuniyet derecesi 3,00-3,50 arasında olanların onur öğrencisi, 3,51 - 4,00 arasında olanların yüksek onur öğrencisi olduğu bilgileri.
c) Yürürlükteki Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe tabi mezunlar için onur ve yüksek onur belgesi ayrıca düzenlenir.
ç) Sağlık Bakanlığınca bildirilen bölüm/programlara ait diplomalar Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra mezunlara verilir. Tıp doktoru diplomaları, mecburi hizmet tamamlama yazıları geldikten sonra teslim edilir.
d) İmzaları ve onayları tamamlanan diplomalar dijital ortamda arşivlenir.
e) Diploma defteri, sistemdeki bilgilere göre diploma numara sırasına göre basılır, her sayfaya numara verilerek mühürlenir, son sayfa imzalanır ve ciltlenir.
f) Diploma teslim edilirken diploma defterine imza attırılır ve diploma ancak kişinin kendine veya vekalet vereceği kişiye teslim edilir.
g) Diploma düzenlendikten sonra nüfus bilgilerinde mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler diplomanın arka yüzüne şerh düşülerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır. Yeniden diploma düzenlenmez. Ancak diplomada idarece bir hata yapılmışsa yeniden düzenlenir.
ğ) Diplomanın kaybedilmesi veya tahrip olması halinde herhangi bir gazeteye açıklamalı kayıp ilanı verilir. Dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilir. Kayıtların incelenmesi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ikinci nüsha diploma hazırlanır. İkinci nüsha diplomada kaybedilen diplomadaki bilgiler yer alır. Üniversite Yönetim Kurulu kararı yazılarak, ön yüzü Rektör tarafından, arka yüzü ise Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.
h) Diploma ile diploma eki, logolu ve hologram baskılı olmalıdır.
ı) Diplomada yer alan mezuniyet tarihi, öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğe göre belirlenir.

 

Diploma eki hazırlanması
MADDE 7- (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma eki verilir. Diploma eki, yükseköğretim diplomasına bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz.
(2) Diploma eki, diploma ile birlikte verilir ve format olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/cepes tarafından geliştirilen bir model temel alınır.
(3) Diploma ekinde; mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları hakkında bilgilere yer verilir.
(4) Diploma eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (14/2/2013)
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33