Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

12 Ağustos 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27670

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, öğrenci kabulüne, ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasına, akademik danışmanlığa, diplomaya, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,
ç) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise, öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekan bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,
d) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,
e) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl için eğitim-öğretim planında gösterilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,
f) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili diplomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,
g) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, ara sınav haftası hariç en az ondört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,
ğ) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
h) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim - Öğretim Düzeyleri
Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri
MADDE 5 – (1) Ön lisans düzeyi dört yarıyıllık bir eğitim-öğretimi, lisans düzeyi ise sekiz yarıyıllık bir eğitim-öğretimi kapsar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir eğitim-öğretim programını tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması, fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıllık bir eğitim-öğretim programını tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
(2) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Herhangi bir nedenle fakülte veya yüksekokul ile ilişiğinin kesilmesi durumundaki öğrencilere, bulunulan ilk dört yarıyıla ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Bu haktan; öğrenciliğini devam ettirmesine engel bir suçtan hüküm giyenler ve bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Üniversite ile ilişiği kesilenler yararlanamaz. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
(3) (25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzaklaştırıldıkları süreler, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Öğrenci kaydı
MADDE 6 – (1) Kocaeli Üniversitesi birimlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde birinci sınıflara öğrenci kaydı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından ilgili birimlerce yapılır.
(2) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca duyurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

 

Öğrenim harcı
MADDE 7 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücreti ve katkı payını ödemekle yükümlüdür.
(2) (15/03/2013 tarihli ve 28619 sayılı Resmi Gazete ile değişik)Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde ilgili dönem ve daha önceki dönemler için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle ilgili dönem ile birlikte daha önceki dönemlerden başarısız dersi ve ilgili dönemden muaf dersi olmamak koşuluyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
 (3) (15/03/2013 tarihli ve 28619 sayılı Resmi Gazete ile değişik)Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde ilgili dönem ve daha önceki dönemler için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle ilgili dönem ile birlikte daha önceki dönemlerden başarısız dersi ve ilgili dönemden muaf dersi olmamak koşuluyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.
Yönlendirme
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, eğitim-öğretim yılının ilk ayı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili dekanlıklar veya müdürlükler tarafından ortak yönlendirme programları düzenlenir. Yönlendirme programlarının takvimi ve kapsamı ile ilgili ayrıntılar akademik birimlerce kayıt döneminden önce açıklanır.
Akademik danışmanlık
MADDE 9 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm/program başkanlığı tarafından birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az yedi gün önce bir öğretim üyesi veya elemanı akademik danışman olarak atanır ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Bir öğrencinin öğrenimi süresince akademik danışmanının değiştirilmemesine özen gösterilir.
(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Danışmanlık hizmetlerinin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmesinden bölüm/program başkanı sorumludur.
Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Yurtiçi ya da yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölümüne/programına geçmek isteyen öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili bölümlerine/programlarına yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanlar ve başvuru süreleri, akademik yıl başlamadan en az bir ay önce Rektörlük tarafından duyurulur.
Bölümler/programlar arası geçiş        
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Başarılı öğrenciler, başvuru tarihinde geçerli olan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına bağlı olarak kendi fakültesi, yüksekokulu veya meslek yüksekokulunun başka bir bölümüne/programına, başka fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bir bölümüne/programına bölümler/programlar arası geçiş yapabilir. Geçişler, bu Yönetmelik doğrultusunda Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesince yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 12 – (1) Meslek Yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin uyum ve hazırlık programları ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararları doğrultusunda ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.
Derse yazılma ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci katkı payını ve diğer ücretleri ödeyerek, Senatonun tespit edeceği esaslar çerçevesinde internet üzerinden kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadır. Ders kayıtları, öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir. Öğrenciler derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.
(2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde internet üzerinden yeni bir derse kayıt yaptırabilir veya kayıt yaptırdıkları bir dersi bırakabilir. Ancak başarısız oldukları zorunlu dersi tekrar almak zorundadır.
(3) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslere ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına yapmaları gerekir.
(4) Akademik takvimde belirlenen sürede ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresinden sonra öğrencinin ders kaydı yapılmaz.
(5) Katkı payını yatırdığı halde özürü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar öğrencisi olduğu bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özürü bağlı olduğu birimin yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.
(6) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)
(7) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)
Üniversite seçmeli dersleri
MADDE 14 – (1) Üniversite seçmeli dersleri; öğrencilerin bilgi ve becerileri ile ilgi ve yeteneklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknoloji alanlarına odaklanan, bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenmeyi öğrenebilme ve yönetebilme, iletişim gibi anahtar/aktarılabilir yeterliliklerini geliştirmek amacıyla açılan derslerdir.
(2) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Üniversite seçmeli dersleri, ön lisans ve lisans programlarında açılabilir. Bu derslerin açılması, seçilmesi, kayıt işlemleri ve yürütülmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kayıtların tutulması
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her öğrenci için öğrenci işleri büroları ve ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından öğrenim durumu kütüğü tutulur. Öğrenim durumu kütüklerinin güncellenmesinden, saklanmasından öğrenci işleri büroları ve bölüm/program başkanlığı ayrı ayrı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu, seçmeli, ön koşullu dersler ve süren çalışma
MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; bölüm/program seçmeli dersleri ve üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından onaylanır.
(2) Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders ön koşullu derstir. Ön koşullu dersler ana bilim dalı veya ilgili bölüm/program akademik kurulu tarafından fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.
(3) Süren çalışma; yarıyıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmadır.
Derslerin kredisi
MADDE 17 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ ye göre belirlenir.
(2) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından ders planı ile birlikte Senatoda onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.
(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans-lisans programları için ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS’dir. İki yıllık ön lisans programlarında ders ve uygulama kredisi toplamı 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredisi toplamı 240 AKTS’dir.
(4) Bir dersin haftalık ders saati bölüm/program kurulunun önerisi ile ilgili birimin akademik kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.
(5) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci tekrar derslerine öncelikle kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 39 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ancak ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.
(6) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlığının onayı ile öğrencinin çalışma yükü, kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında artırılabilir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrenci başarısı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, projeler, seminerler, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar, staj ve benzeri araçlarla ölçülür. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının her birinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden nicelleştirilir. Sınavlar akademik takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Öğretim elemanının zorunlu izinli veya raporlu olduğu gibi özel durumlarda sınavın yapılması için ilgili bölüm/program başkanı tarafından bir öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav programları sınav tarihinden en az üç hafta önce ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur.
(2) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eğitim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.
Devam koşulu
MADDE 19 – (1) Öğrenci, ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır. Laboratuvar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devam şartı tekrar aranır.
(2) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla imza karşılığı tespit edilir. Devam durumu yarıyılın son haftasında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde öğrenciye ilan edilir.
Yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmesi ara sınav, projeler, seminerler, sunumlar, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuar ve benzeri araçlarla yapılır.
(2) Yarıyıl içi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin türü ve oranı, %30-%70 aralığında olmak koşulu ile yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı ilgili öğretim elemanı tarafından derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirlenir ve ilgili bölüm/program başkanlığına form dilekçe ile bildirilir. Bölüm/program başkanlığınca toplanan bu formlar fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur ve en geç yarıyıl dersleri başlamadan önce öğrencilere duyurulur.
(3) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen ara sınav haftası içinde yapılır. Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(4) Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde sınav programı hazırlanır. Bir dersin yarıyıl içi sınavına girmeyen öğrencilere Eksik (E) harf notu verilir.
(5) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılması zorunlu değildir.
(6) Haklı ve geçerli görülen bir özrü nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere yarıyıl sonu sınavı öncesi yarıyılın son haftası içinde ilan edilen bir tarihte özür sınavı yapılır.
Yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu sınavı yarıyıl bitiminden en az bir hafta sonra olmak koşulu ile akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilan edilen bir program çerçevesinde yapılır.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirmeye girebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:
a) Kaydını yenilemiş ve derse yazılma işlemlerini tamamlamış olmak,
b) Öğrenim katkı payını akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemiş olmak,
c) Her yarıyıl başında dersin ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından ilan edilen yarıyıl içi çalışmalarını yerine getirmiş olmak,
ç) İlk defa kayıt olunan teorik derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuar derslerinin en az %80’ine katılmış olmak. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciye devamsız (D) harf notu verilir. Ders tekrarı halinde de bu koşulların yerine getirilmesi gerekir. Ancak bir kez devamı alınan teorik dersin tekrarı halinde devam koşulu aranmaz.
(3) (20/7/2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için bütünleme sınavlarından yararlanılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir. Bütünleme sınavları sonunda tek ders durumuna gelen öğrenci için tek ders sınavı yapılır.
Mazeret sınavı
MADDE 22 – (1) (20/7/2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.
(3) (21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş gün içerisinde bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.
(5) (21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 20/7/2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete ile ikinci değişik) Mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında bölüm/program başkanlıklarınca belirlenen program çerçevesinde yapılır.
Tek ders sınavı
MADDE 23 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda alınan not, başarı notu olarak sayılır. En az (DD) harf notu alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğrenciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam ederler. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıldan önceki yarıyılda mezun olmuş sayılırlar.
(2) Genel not ortalaması (CC) ve üzerinde ise, tek ders sınavından başarılı kabul edilmek için en az (DD) harf notu almak zorunludur. Sınavda alınan not o dersin yarıyıl sonu başarı notu yerine geçer.
(3) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Tek ders sınavı için ilk hakkını kullanan öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğrenciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payını/öğrenim ücretini öder. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıldan önceki eğitim-öğretim döneminde mezun olmuş sayılır.
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 24 – (1) (20/7/2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ölçme tarihini izleyen ilk dört gün içinde öğretim elemanı tarafından, internet ortamında girildikten sonra imzalı üç kopya halinde bölüm/program başkanlığına teslim edilir. Değerlendirme sonuçları, bölüm/program başkanlığı tarafından dersin başarı yüzdesi ve ilan tarihi yazılarak duyurulur.
(2) Her yarıyılın sonunda ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu, ders ve diğer çalışmaların değerlendirmesini yapar.
Başarı notu
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, aldıkları her eğitim-öğretim çalışması için 100 puan üzerinden verilen not, harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu olarak takdir edilir.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen harf notları dışında bir harf notu kullanılamaz. Harf notları verilirken 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı, ilgili öğretim elemanının takdirine bağlıdır.
a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
             Puan                      Başarı Notu             Katsayı
             90 – 100                      AA                       4.00                        Mükemmel
             85 – 89                        BA                       3.50                        Pekiyi
             80 – 84                        BB                       3.00                        İyi
             75 – 79                        CB                       2.50                        Yeterli
             65 – 74                        CC                       2.00                        Geçer     
             58 – 64                        DC                       1.50                        Koşullu Başarılı/Başarısız
             50 – 57                        DD                       1.00                        Koşullu Başarılı/Başarısız
             40 – 49                        FD                       0.50                          Başarısız
             39 ve altı                     FF                        0.00                          Başarısız
                                                 D                         Devamsız
                                                 E                         Eksik
                                                 N                         Girmedi
                                                 G                         Geçer
                                                 K                         Kalır
                                                 S                          Süren Çalışma

b) Yukarıda belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.
2) (21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Koşullu başarılı/ başarısız dersler:
a) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersten/derslerden başarılı ya da başarısız olması, yarıyıl not ortalaması koşuluna bağlıdır. Öğrenci, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üzeri olması durumunda, bu dersi/dersleri başarmış sayılır.
b) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olması durumunda, bu dersin/derslerin kayıt yaptırıldığı yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasına bakılır. Bir önceki yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu, koşullu başarılı sayılan ders/dersler başarısız sayılır ve tekrarı zorunludur.
c) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üstünde olması veya öğrencinin birinci yarıyıla kayıtlı olması durumunda, bulunduğu yarıyıldaki DD veya DC harf notu aldığı ders/derslerden koşullu başarılı sayılır, bu durumda bu ders/derslerin başarılı/başarısız olma durumu, izleyen yarıyıl not ortalamasına göre belirlenir. Buna göre izleyen yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci koşullu başarılı sayılan bu ders/dersleri başarmış sayılır. Ancak izleyen yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, öğrenci her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu ders/dersleri tekrar etmek zorundadır.
d) Öğrencinin, yarıyıl not ortalamasının iki yarıyıl üst üste 2,00'nin altında olması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren başarı değerlendirme esaslarının uygulanmasına yeniden başlanır ve bu yarıyıl sonunda, koşullu başarılı dersler için, bir önceki yarıyılın not ortalamasına bakılmaz.
3) Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.
4) (D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
5) (E) harf notu: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.
6) (N) harf notu: E harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak dönüşür.
7) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (G) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere (G) harf notu verilir.
8) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (K) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere (K) harf notu verilir.
9) (S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(3) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrenci değişimi yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır.
Değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 26 – (1) Değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili bölüm/program başkanlığında, diğer bir kopyası öğrenci işleri bürosunda, bir kopyası da öğretim elemanında saklanır.
Ölçme belgelerinin saklanması
MADDE 27– (1) Ölçme belgeleri bölüm/program başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından bir tutanakla imha edilir.
Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) (20/7/2012 tarihli ve 28359 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren iki iş günü içinde bağlı olduğu fakülte dekanlığına, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(2) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili bölüm/program başkanına başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam AKTS kredisi, o çalışmanın AKTS kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.
(2) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için; o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam kredi değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm/programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu katılır.
(4) Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Not yükseltme

MADDE 30 – (11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)


Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 31 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yüküyle o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere ilgili dekanlık veya müdürlüklere gönderilir. 
(3) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.
Öğrencilerin genel başarı durumu (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik)
MADDE 32 (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Yarıyıl başarısı için de yarıyıl not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Yarıyıl not ortalaması da 2.00’ın altında olan öğrenciler o yarıyıl için başarısız sayılır.
Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 33 – (1) (15/03/2013 tarihli ve 28619 sayılı Resmi Gazete ile değişik)Bir dersten (FD), (FF), veya (K) harf notu alan öğrenciler için alttan kalan derslerinde devam zorunluluğu ve ön koşul şartı bulunmuyorsa, ders çakışması durumunda başarısız ders yerine öğrencinin talebi dikkate alınarak Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile sınıfındaki bir başka derse kayıt yapılabilir." (D) harf notu alan veya derse normal yarıyılında kayıt yaptıramayan öğrenciler, ilgili dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.Bir dersten (FD), (FF), (D), veya (K) harf notu alan veya derse normal yarıyılında kayıt yaptıramayan öğrenciler, ilgili dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
(2) Bu dersler programdan kaldırılan dersler ise öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümün/programın Senato tarafından onaylanan uyum programının öngördüğü derslere kayıt olurlar.
(3) Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bu derslerin yerine ilgili akademik danışmanın görüşü ve onayı ile ilgili yarıyılda açılan aynı kategorideki diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu takdirde, önceki seçmeli ders ve çalışmalar için kullanılmış sınav hakları yeniden kullanılmaz.
Üçüncü sınıfa geçme koşulu
MADDE 34 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)
Hazırlık sınıfı
MADDE 35 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğrencilik süresi (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik)
MADDE 36 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder. Bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlatma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.
Mezuniyet tarihi
MADDE 37 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrencinin mezuniyet tarihi, sorumlu olduğu tüm eğitim-öğretim çalışmaları kapsamında başarılı olduğu son sınav ya da etkinliğin tarihi olup, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Diploma
MADDE 38 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları fakülte, yüksekokul ile bölüm veya meslek yüksekokulu ile program adını belirten Üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır.
(2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(3) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Genel not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve bu öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.
(4) Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır, notu ve yüzdelik dilimi diploma ekinde belirtilir.
(5) Diplomada fakülte için dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokulu için müdür ve Rektör imzaları bulunur.
(6) Diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için son iki yarıyılı Üniversitede tamamlamış olmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışması, Staj ve Mesleki Uygulamalar
Bitirme çalışması
MADDE 39 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin öğrenim sonucu istenen bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren bir veya birden fazla öğretim elemanı gözetiminde yapılan çalışmadır.
(2) Bitirme çalışması konusunun verileceği yarıyıl ile çalışmanın yapılması, yürütülmesi, teslimi, jürinin oluşturulması ve çalışmanın yarıyıl ve yarıyıl sonu değerlendirilmesiyle ilgili esaslar, ilgili bölümün/programın önerisi, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Staj
MADDE 40 – (1) Staj, eğitim ve öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.
(2) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esaslar; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Devamlı ve Geçici Ayrılma
Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi
MADDE 41 – (1) (17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmi Gazete ile ikinci değişik) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,
b) Bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin,
c) Hastalık nedeniyle iki yıl izin verilen; ancak bu süre sonunda sağlık raporu ile öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
İzinli sayılma ve izinden dönüş
MADDE 42 – (1) (11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğreniminde en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl; lisans öğreniminde en az bir yarıyıl, en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. Verilen izin öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Hastalık izninde; yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun alınması gerekir.
(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durumdaki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.
(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.
(5) Öğrencilere yurtdışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.
(6) Yukarıdaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır.
(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 43 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.
(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programlarında almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölümün/programın teklifi, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin yerine kendi bölümünde/programında akademik danışmanın önerisi ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar.
(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.
Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 44 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Öğrenime yeniden devam etme
MADDE 45 – (1) (21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrasına göre Üniversite ile ilişikleri kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki eğitim-öğretim yılı içinde öğrenime devam etmek için başvurabilir. Kayıtlar aşağıdaki gibi/hallerde yapılır:
a) Öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği eğitim-öğretim yarıyılında öğrenime devam etmek için başvurduklarında; öğrenim harcını yatırdıkları takdirde, dersler başlamamışsa o yarıyıla, eğer dersler başlamışsa devam etmedikleri yarıyıl öğretim sürelerine sayılmak suretiyle bir sonraki yarıyılda kaydedilirler.
b) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre kaydı silinen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki eğitim-öğretim yılı içinde başvurduklarında; sağlık kurulu raporu ile öğrenime devam edeceğini belgelemek koşuluyla, yine bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Üniversite ile ilişikleri kesilen erkek öğrenciler ise askerliklerini yapmış olmak veya muaf olduklarını belgelemek koşuluyla, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kaydedilirler.
(2) Bu öğrencilerin öğrenim süreleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki öğrenim süresini aşamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İkinci öğretim
MADDE 46 – (1) İkinci öğretim, hafta içi birinci öğretimin bitimini takiben yapılan öğretimdir ve gerektiğinde hafta tatilinde de yapılabilir.
(2) İkinci öğretimde meslek stajları birinci öğretim saatlerinde ve öğrenci istediği taktirde yarıyıl içerisinde de yapılabilir.
(3) Mezuniyet belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.
(4) İkinci öğretimde birinci öğretimdeki eğitim-öğretim esasları geçerlidir.
(5) (21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete ile değişik) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapamaz. Ancak hazırlık sınıfı ve uyum sınıfları hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve eğitim-öğretim yarıyılı sonunda sınıf başarı sıralamasında %10’a girmek koşuluyla bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yarıyıl için birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler. Bu öğrencilerden isteyenler bölüm/program kontenjanının %5’ini geçmemek üzere kontenjan dahilinde isterlerse ikinci öğretim parası ödeyerek birinci öğretime geçiş yapabilirler.
(6) Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Birinci öğretim öğrencilerinin ikinci öğretime geçişlerinde, Üniversiteye giriş yılındaki bölüm/program kontenjanının %5’ini geçmemek üzere kontenjan tanınır. Bu geçişlerde de ikinci öğretimden birinci öğretime geçişte uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadır.
Çift anadal programı
MADDE 47 – (1) Bir bölümün öğrencileri, lisans öğrenimleri boyunca aynı fakülte içinde veya dışında asıl bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir lisans öğretimini aynı zamanda takip edebilir.
Uzaktan eğitim
MADDE 48 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.
(2) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ikinci ve daha üst sınıflarda eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33