Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

     

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI  EĞİTİMİ
UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim  Araştırma ve Uygulama Merkezince yürütülecek Pedagojik Formasyon Sertifika Programının uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2:Bu yönerge Pedagojik Formasyon Sertifikası Programına öğrenci başvuru ve kabulü, eğitim-öğretim süreçleri, sınav ve değerlendirme esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3:Bu yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların, atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21/01/2010 ve 22.09.2011 tarihli kararlarına ve Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen;

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi'ni,
  • Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nü,
  • Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosu'nu,
  • KOUSEM: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
  • Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu,
  • İlgili Yönetim Kurulu: KOUSEM Yönetim Kurulu'nu,
  • Dersler: Öğretmenlik pedagojik formasyon sertifikası derslerini ,
  •  Eğitim-öğretim: Öğretmenlik pedagojik formasyon sertifikası derslerinin eğitim-öğretimini  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Kayıt Kabul ve Öğretim
Pedagojik Formasyon Eğitimi – Öğretimi ve Süresi

MADDE 5: Pedagojik Formasyon eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasları düzenleyen 80 sayılı kararı ve ekindeki çizelgede yer alan fakültelerin mezunları durumunda olan ve belirli şartları taşıyanlara verilir. Eğitim ve Öğretim süresi her biri 14 haftadan oluşan iki yarıyıldır.

Programa kabul koşulları ve Başvuru

MADDE 6: 1) Sertifika programınapedagojik formasyon eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasları düzenleyen 80 sayılı kararı ve ekindeki çizelgede yer alan fakültelerin mezunları durumunda olanlar başvurabilir.
2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına, Üniversite Lisans eğitimine 2009-2010 yılından önce kayıt yaptıranlardan diploma notu şartı aranmaksızın, bu tarihten sonra Lisans eğitimi için kayıt yaptıranlar ise diploma notu 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olanlar başvurabilir.
3) Bir ana dal programından mezun olmuş ancak çift ana dal programında öğrenimine devam eden öğrenci sadece mezun olduğu ana dal ile ilgili olarak pedagojik formasyon sertifika programına  başvurabilir.
4) Başvurular KOUSEM Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde  yapılır. Bu  esaslar  KOUSEM  Web sayfasından duyurulur.
Başvuruların Değerlendirilmesi, Eğitim Öğrenim Ücreti ve Kayıt Kabul
1.Ön değerlendirme sonucunda başvuruları uygun olanlar kontenjan dahilinde lisans  mezuniyet notlarına göre sıralanarak, asıl ve yedek liste olarak ilan edilirler.
2. Eğitim öğrenim  ücreti KOUSEM Yönetim Kurulunun önerisi, rektörlük makamının onayı ile kesinleşir. Belirlenen ücret  biri kayıt sırasında diğeri ise ikinci dönemin başında olmak üzere iki taksit halinde ödenir.
3. Kayıt takvimi ve kayıt için  gerekli belgeler KOUSEM yönetim kurulu tarafından  belirlenir ve   internet ortamında duyurulur.
4. Kayıtlar, asıl listeden başlayarak yapılır. Kontenjanın dolmaması halinde kontenjan doluncaya kadar yedekten kayıtlar sürdürülür. Kayıt işlemleri gerektiğinde  eğitim öğretimin ilk haftasına kadar sürdürülebilir.

Eğitim-Öğretim
MADDE 7 : Pedagojik formasyon programı aşağıda belirtilen derslerden oluşur. Öğretmenlik uygulaması dersi 04/01/2010 tarihli ve B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-380/01-08 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının  Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'sinde belirtilen esas ve yöntemlere göre yapılır. Dersler, KOUSEM yönetim kurulunun belirlediği akademik takvim çerçevesince yapılır. Dersler hafta sonları da yapılabilir.


Ders

        Kredi

I. DÖNEM

 

1- Eğitim Bilimine Giriş

2 - 0 - 2

2- Gelişim Psikolojisi

2 - 0 - 2

3- Öğrenme Öğretme Kuram ve  Yaklaşımları

2 - 0 - 2

4- Program Geliştirme ve Öğretim

2 - 0 - 2

5- Ölçme ve Değerlendirme

2 - 0 - 2

6- Sınıf Yönetimi 

2 - 0- 2

I.DÖNEM TOPLAM

12 - 0 - 12

II. DÖNEM

 

7- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 - 2 - 3

8- Özel Öğretim Yöntemleri

3 - 2 - 4

9-Rehberlik

2 - 0 - 2

10-Öğretmenlik Uygulaması

2 - 6 - 5

II. DÖNEM TOPLAM

9 - 10 – 14

TOPLAM

21 - 10– 26

Derslere Devam

MADDE 8: Derslerin  her birinin %70'ine  devam koşulu aranır. Öğrencinin derse devamları  dersin sorumlu öğretim elemanı  tarafından  yoklamalarla imza karşılığı belirlenir. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

 

Sınavlar
MADDE 9:Sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir. Her ders için  dönem sonunda sınav yapılır. Öğretim elemanı isterse bir dersten yarıyıl içi değerlendirme yapabilir. Yarı yıl içi değerlendirmenin dönem sonuna katkısı her öğretim elemanı tarafından eğitim öğretimin ikinci haftası sonu mesai bitimine kadar KOUSEM müdürlüğüne form dilekçe ile bildirir. Yarıyıl sonu değerlendirmede başarısız olunan her ders için akademik takvimde belirlenen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı niteliğinde  bütünleme sınavı yapılır.
Başarı Notu
MADDE 10:Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl sonu değerlendirmenin 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. 65 ve üzerindeki başarı notları bağıl not sistemi uygulanarak aşağıdaki tabloya göre ilan edilir. Başarısız olunan ders sayısı iki ve daha fazla olması halinde öğrencinin pedagojik formasyon eğitimi ile ilişiği kesilir.

90 – 100   AA  4.00   Mükemmel
85 – 89     BA  3.50   Pekiyi
80 – 84     BB  3.00   İyi
75 – 79     CB  2.50  Yeterli
65 – 74     CC  2.00  Geçer

Tek Ders sınavı

MADDE 11: Başarısız olunan  ders sayısı tek olan öğrencilere, devam şartını yerine getirmiş olmak  koşulu ikinci yarıyılı sonu bütünleme sınavından sonra tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav tarihi akademik takvimde belirtilir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrencinin  pedagojik formasyon eğitimi ile ilişkisi kesilir.

 

İlişik Kesme

MADDE 12: Öğretmenlik pedagojik formasyon sertifikası programına kayıtlı öğrencilerden,
a) Öğrenimleri sonunda başarısız olanlar,
b)  Kendi isteği ile programdan  kaydını sildiren,
e) Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen,
f)  Eğitim öğrenim  ücretinin ikinci taksitini ödemeyen
öğrencilerin ilgili KOUSEM  Yönetim Kurulu kararı ile ilişkileri  kesilir.

Pedagojik Formasyon Sertifikası
Madde 13: Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere  KOUSEM Yönetim kurulu kararı ile KOSEM müdürü ve Kocaeli üniversitesi rektörünün imzasının bulunduğu  Pedagojik Formasyon sertifika  belgesi verilir.

Yürürlük.
Madde 14: Bu yönerge KOU senatosunda kabul edildiği tarihte 2011-2012 eğitim öğretim yılı yapılacak pedagojik formasyon eğitimini kapsayacak şekilde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15: Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 
Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33