Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ön Lisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
                             
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına yönetim organları ve görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
                             
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22 nci maddesinin (c) bendini ile Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
                             

İKİNCİ BÖLÜM
Danışmanlığın Oluşumu ve Danışmanın Görevleri

Madde 4 — a) Danışman, Kocaeli Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 inci maddesi gereğince ders yılı başlamadan önce Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Bölüm/Program ile Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi göz önüne alınarak birim yönetim kurullarında ilgili Bölümün/Programın öğretim Elemanları arasından belirlenir ve  en geç  öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç bir hafta önce  Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Rektörlüğe iletilir ve ilan edilir.

b) Birim Yönetimlerince danışmanlıkların öğretim elemanları arasında uygun bir biçimde dağıtılmasına  özen gösterilmelidir. Bölüm/Program ile Anasanat Dalı başkanlıkları danışmanlık yapan öğretim elemanlarının  karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla toplantılar düzenleyerek danışmanlık kurumunun işlerliğini sağlar.

c) Danışman, sorumluluğunda bulunan öğrencilerin ders alma işlemlerini denetler ve onlara yol gösterir. (Üniversitemiz öğrencilerinin ders kayıtları (kayıt yenileme) ve ders ekle-bırak işlemleri akademik takvim çerçevesinde genel ağ (internet) üzerinden bilgisayar ortamında yapılır.)

d) Danışman, öğrencinin, kayıt süresi içerisinde seçmiş olduğu derslerle ilgili yapacağı değişikliklerde ya da  özrü nedeniyle hiç seçemediği derslerle ilgili ders alma işlemlerinde Yönetmeliğimizde belirtilen süre içerisinde (ekle- bırak süresi), yine yukarıda belirtilen yolu izleyerek öğrencinin ders kayıtlarının yapılmasından sorumludur. 

Madde 5— Her kayıt dönemi sonunda kayıt yenilemeyen öğrencileri Bölüm/Program ile Anasanat Dalı Başkanlığına bildirir.

 

Madde 6 —  Her öğretim yılı başında sorumluluğundaki sınıfın yabancı dil/ bilişim dersleri düzey belirleme sınavları ile ilgili bilgilendirmeyi yapar .

Madde 7 —  Öğrencileri kredi ve burs olanakları ile sağlık sorunları ve konularında destek alabilecekleri kaynaklar açısından  bilgilendirir.

Madde 8 — Danışman, öğrencilerin daha önce diğer üniversitelerde almış oldukları derslerin eşdeğerlik işlemlerinde ilgili bölüm/program başkanlıklarına görüş  bildirir.

Madde 9 — Danışmanlık zorunlu durumlar dışında öğrenci üniversiteyi bitirinceye    kadar devam eder.

Madde 10 — Danışman, sorumluluğundaki öğrencilerle  her yarıyılda en az bir toplantı yapar, öğrencilerin sorunlarını dinler ve toplantı sonucunu rapor biçiminde birim yönetimine iletir.

Madde 11 — Danışman öğretimle ilgili tüm güncel yönetmelik ve yönergeleri izler ve bu bilgileri öğrencileri yönlendirmede kullanır. Öğrenciyi sınav ve disiplin yönetmelikleri konusunda bilgilendirir.

Madde 12— Danışman, öğrencilerin sürece katılmalarını ve  düzenli işlemesine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla danışmanı olduğu öğrenciler arasından kendisine yardımcı olacak bir Komite oluşturabilir.

Madde 13 — Sorumlu olduğu öğrencilerin öğretim süresince ders programları ile eğitsel, toplumsal, ekonomik ve ruhsal sorunlarıyla  ilgilenir.

Madde 14 — Öğrencileri ders dışı zamanlarında okul ya da Üniversite içerisinde sosyal etkinliklerde daha girişken bir biçimde yer almaları konusunda yönlendirir.

 

Madde 15 —  Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla konferans, panel, seminer ve benzeri etkinlikler konusunda onları bilgilendirir.

Madde 16 —  Öğrenciyi lisansüstü eğitim ve akademik kariyer konusunda bilinçlendirir.

Madde 17 —  Öğrencinin Üniversite Yerleşkesine uyumunu ve derslere devamı ile başarı durumunu izler.

Madde 18 — Danışman haftada bir gün öğrenci görüşme saatleri belirler ve ilan eder.

Madde 19 — Danışman, öğrenimini bitiren öğrenciler konusunda ilgili Bölüm/Program ile Anasanat Dalı Başkanlığına bilgi verir. Sorumluluğundaki öğrencileri öğrenim sonrası yaşamı  mesleki girişimleri konusunda bilgilendirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 20 – Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. (………2009 tarihli ve 2009/… sayılı Senato karar ile yürürlüğe girmiştir.)

Yürütme
Madde 21– Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33