Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

 

Yönetmelikler

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMLER/PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam
Madde 1
“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Kocaeli Üniversitesinde  eşdeğer öğretim programları uygulayan bir Fakülte'nin, Yüksekokul'un veya     Meslek Yüksekokulu'nun bir bölümünden/programından diğer bir bölümüne/programına geçiş esaslarını belirlemektir.
Başvuru Koşulları

    Madde 2

 1. Bir bölümden/programdan diğer bir bölüme/programa yatay geçiş sadece ikinci sınıflarda yapılabilir. Geçişler için Kontenjanlar Akademik yıl başlamadan en az bir ay önce duyurulur. Başvuru öğretim yılı başlamadan önceki 15 gün içinde yapılır.
 2. Başvuru yapabilmek için, I. ve II. yarıyıllardaki dersleri başarmak ve disiplin cezası almamış olmak gerekir. Adaylar yalnız bir bölüme/programa başvuru yapılabilir. Kontenjan dolmadığı takdirde yönetimce yeni duyuru yapılması halinde farklı bir bölüme/programa da başvuru yapılabilir.
 3. İkinci öğretimden birinci öğretime veya birinci öğretimden II. öğretime başvuru yapılabilir. Ancak, bunun için "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in koşullarını sağlamak gerekir.
 4. ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla veya özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencinin yerleştirmede esas alınan merkezi sınav puanının, geçiş yapmak istediği programla ilgili olarak, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yurt içindeki üniversitelere kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.
 1. Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının giriş puan türü geçmek istediği programın puan türüyle aynı olmalıdır.

 

Başvuru için gerekli belgeler
Madde 3
1.Geçiş yapılması istenen bölümü/programı belirten dilekçe   (Dekanlıklara veya Yüksek Okul/MYO Müdürlüklerine hitaben)

 1. Birinci sınıfa ait, sınıf içi başarı yüzdesi ve kredileri de içeren, not belgesi (transkript).
 2. ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi

 

Kayıt İşlemleri
 
 Madde 4

 1. Bölüm/Programlar arası yatay geçiş kayıtları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve/veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılır. Belirtilen tarihler arasında herhangi bir nedenle kayıt yaptırmaya gelmeyenler veya eksik evraklarını zamanında tamamlamayanlar kayıt hakkını kaybederler.

 

 1. Başvuru sırasında sunulan belgelerle öğrencinin kişisel dosyasındaki belgeler arasında bir tutarsızlık veya eksiklik olması halinde Yönetim Kurulu Kararıyla ilgilinin yatay geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir.

 

İntibak (Uyum) İşlemleri

    Madde 5

 1. Yatay geçiş yapan öğrencinin ilk bölümünde/programında okuduğu süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci geçiş yapılan bölümün/programın I. ve II. yarıyılına ait derslerden gerekli görülenleri almak ve başarmak zorundadır.
 2. Hazırlık sınıfı bulunan bölüme/programa geçiş yapan öğrenci yukarıdaki koşullardan başka, yapılacak Yabancı Dil muafiyet sınavını başarmak zorundadır. Başarılı olamayanların hazırlık sınıfı okumayı ve koşullarını kabul etmesi gerekir.

Madde 6
 Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulunun Çerçeve Yönetmeliklerindeki ilgili hükümler uygulanır.

Yürürlük                                                                                                                      

Madde 7 Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 8 Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33