Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
AMAÇ VE KAPSAM
Madde  1-  Bu yönergenin amacı,  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kontenjanları onaylanan yabancı uyruklu öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşullarını belirlemektir.
 DAYANAK
Madde   2-  Bu yönerge

a- 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun,

b- 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik,

c- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı,

d- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270 sayılı yazıları,

e- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı,

f- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı,

g- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.06.2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı

h- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.02.2013 tarih ve 1177-8033 sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır.

GENEL İLKELER
Madde  3- Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu  durumdaki çift uyrukluların
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir,

 

 

 

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvuruları kabul edilmez
BAŞVURU
Madde  4- Başvurulara ilişkin açıklamalar Kocaeli Üniversitesi genel ağ (internet) sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 10 tercih yapabilir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Genel ağ üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere/programlara başvurular ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokuluna şahsen yapılacak olup koşullar ilgili okullar tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
4.1. Başvuru için gerekli belgeler:

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasında www.kocaeli.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir).

2- Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği: Diplomanın aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge kayıt sırasında istenecektir.

3- Not Döküm Belgesi (transkript). Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi noter ya da konsolosluk onaylı olmalıdır. Not Döküm Belgesi (transkript) Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye çevrilmiş örneği ile birlikte sunulmalıdır.

4- Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği,

a- SAT 1 sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve en az 550 matematik puan aldığını gösterir belge,

b- ABITUR derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en fazla 2),

c- MATURA derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en fazla 2),

d- GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyi,

e- ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite)  puan olarak en az 24,

f- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90,

g- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında  (Scientific Stream) diploma notu en az 15,

h- Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30,

i- Suriye’de yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan,

j- Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12,

k- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 540 puan,

l- Endonezya UAN sınavından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 50 puan, diğer bölümler için en az 45 puan,

m- Azerbeycan’da TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 550 puan aldığını gösterir belge,

n- Gambiya, Gana, Liberya, Nijerya vb. ülkelerde öğrencilerin girdiği "West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC - SSCE)" sınavından altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9'u geçmeyen not belgesi.

o- Afrika ülkelerinde uygulanan Bakalorya Diplomalarında fen dalında  (Scientific Stream) diploma notu en az 15,

5- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk onaylı örneği.

6- Bir (1)  adet vesikalık fotoğraf.

4.2. Belgelerin Özellikleri ve Geçerlilik Süresi:
a. Yukarıda 4.1./4’de belirtilen belgeler arasında adı geçmeyen sınav belgelerine sahip adayların başvurusu Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirdiği komisyon tarafından değerlendirilir.

b. Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sonuçlarının geçerliliği süresizdir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

c-  Eksik belgesi olanların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
4.3. Başvuru ücret ve tarihleri:
Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasında ilan edilir.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 5-  Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılır. Kocaeli Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adaylar kontenjan dahilinde, Kocaeli Üniversitesi tarafından belirlenen bir komisyon tarafından yerleştirilir. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere başvurular ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokuluna şahsen yapılacaktır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alanbirimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

Türkçe Dili Düzeyi
Madde 6

1- Üniversitemize yerleştikten sonra kayıt yaptıran öğrencilerden ellerinde TÖMER belgesi olmayan ve Türk liselerinden mezun olmayanların Türkçe dil bilgisi düzeyleri üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.

2- Vakıf  Üniversitelerinden alınan TÖMER belgeleri müracaatta kullanılamaz. Devlet Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu TÖMER belgelerinde de başarı notu en az 80 puan olmalıdır.

Eğitim - Öğretim Dili
Madde  7-  Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Madde  8- Başvuru sonuçları Kocaeli Üniversitesi genel ağ sayfasında ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Kocaeli Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu veya eşdeğer bir belge gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.
KAYIT
Madde 9- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler: 

 1. Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden (ya da Konsolosluğu’ndan) alınacak denklik belgesi,

 3. Not Döküm belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

 4. Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

 5. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

 6. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Tutar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir),

 7. Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla bankada 3000 TL tutarında mevduat, eğer varsa yanında yaşayacağı kişilerin yazılı taahhüdü veya maaş bordrosu),

 8. Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,

 9. TOEFL belgesi (varsa),

 10. TÖMER belgesi (varsa),

 11. Vergi Kimlik Numarası (Türkiye genelinde herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.)

 12. Altı (6)  adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6cm).

 1. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Oyunculuk Programı, Beden Eğitimi ve Spor Yük. Ok., Sivil Havacılık Yük. Ok. Tıp Fak. ve Kocaeli Sağlık Yük. Okulunun Ebelik ile Hemşirelik Programlarını kazanan öğrenciler tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından (Tıp Fakültesi veya Devlet Hastanelerinden alınacaktır) Heyet Raporu getirmek zorundadırlar.

Eğitim - Öğretim
Madde 10- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.
Yürürlük
Madde  11-   Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde   12- Bu yönergeyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 


 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33