Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün tanıdığı yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından Kocaeli Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş kurallarını belirlemektir.

Başvuru Koşulları

Madde 2 -

 1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 1. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfa geçiş yapılamaz.

 

      3.  Ön Lisans hariç Lisans programlarının son sınıfına yatay geçiş yapılmaz.

4. Ara sınıflara geçiş için öğrenci;

 1. Ayrılacağı kurumdaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmalıdır.
 1. Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) başvurulan sınıfa kadar, 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması,

 

 1. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını geçememiş  olan öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 1. Geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asil ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenir ve ilan edilir.

 

 1. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmak isteyen öğrenciler için; YÖK'ün bu öğretim kurumlarının denkliğini tanımış ve kontenjan açılmış olması kaydıyla, yurtiçi yatay geçişlerde aranacak şartlar geçerlidir.

g)   Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim öğretim programının giriş puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartıyla nakledilebilirler.
5 -  Disiplin cezası alanlar, yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.
6-     Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
7-   Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yatay geçiş, hazırlık sınıfı okutulmayan bir  bölüm veya programdan ise, öğrenci Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı hazırlık muafiyet sınavına girmelidir. Yabancı Dil Hazırlık muafiyet sınavında başarılı olanlar öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlar 1 yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra öğrenimlerine devam ederler.

8-  Birinci ve  II. Öğretime aynı anda  başvuru yapılmak istenmesi durumunda ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanır.

 

Yurt dışı Kontenjanlarına Başvuru

Madde 3 -(1)Başvuruların Alınmasına ilişkin koşullara (Madde 2) ek olarak;
a) Yurt dışından yapılacak yatay geçiş başvurularında öğrencilerin öğretime başladıkları akademik yılda o bölüm için geçerli olan en az ÖSS/YGS/LYS puanını ya da YÖK tarafından kabul edilen uluslararası eşdeğer sınavların  birinden geçerli en düşük puanı aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
b)  Öğrenci geldiği yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumunda, Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (İki yarıyıl) okumuş, yılsonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yukarıda belirtilen 2. maddedeki koşulları yerine getirmiş olması şartı aranır.
c) Yurt dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlardan tayin olanlar ya da görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle dönüş yapanlar ile yurt dışında işçi olarak çalışırken yurda kesin dönüş yapanların yatay geçiş yapmak isteyen çocuklarının başvuruları genel kontenjan dâhilindedir.

 

Başvuruların Alınması
Madde 4 –
(1) Yatay Geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine yapılır.
(2) Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilmesinden sonra ilgili komisyon tarafından evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Değerlendirme
Madde 5 –
(1) Başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte / Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2)Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına  (AGNO)  göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
a) Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının  (AGNO) eşitliği durumunda, ÖSS/YGS/LYS puanlarına da bakılarak, ÖSS/YGS/LYS puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
b) Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir.
c) ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran adaylarla birlikte YÖS,TCS, GRE, ABİTUR..vb sınavlar sonucuna göre başvuran  adayların da olması ve AGNO eşitliği ile karşılaşılması durumunda  ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran aday öncelikle  tercih edilir.
(3) Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir.

Katkı Payı
Madde 6 –
(1) Diğer yüksek öğretim kurumlarının II. öğretim programlarından üniversitemiz II. öğretim programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sıralamasında ilk yüzde on arasına girerek 3843 sayılı kanunun 7.maddesine göre birinci öğretim katkı payı ödemeye hak kazanan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yıl için aynı haktan yararlanırlar.
(2) İkinci Öğretim programlarından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek Birinci Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yıldan sonra II. öğretim ücretini ödemeye devam ederler.
(3) Birinci Öğretim programlarından II. Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.
(4) Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Yurtdışındaki Üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrenciler, üniversitemiz II. öğretim ücretini öderler.
(5) Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi  yapılmaz.

Kayıt İşlemleri
Madde 7-
(1) Yatay Geçiş kayıtları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılır. Belirtilen tarihler arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.
(2) Başvuru sırasında üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararıyla ilgilinin yatay geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir.

 

İntibak İşlemleri

Madde 8 –
(1) Yatay geçiş hakkı kazanan ve kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, kesin kayıt oldukları programın öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulurlar. Muafiyet işlemleri, KOÜ Önlisans-Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile olur.
(2) Öğrencilerin intibakları, derslerin başarı notları Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen usullere göre KOÜ Önlisans-Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği not sistemine dönüştürülerek yapılır.
(3) İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt dönemi sonuna kadar yapılır, itirazlar ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

Öğrenim Süresi
Madde 9- (1) Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler öğrenim süresine dahil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.

 

 

 

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yüksek Öğretim Kurulunun çerçeve yönetmelikleri ile ilgili hükümler uygulanır. (24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayınlanan)

 

Yürürlük
Madde 11 -(1)  Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 12  - (1) Bu yönergeyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEREKLİ BELGELER:

 1.  Not Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ile ders planı ve müfredatı, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

 

 1. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
 1. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin İnternet çıktısı,

 

 1. Not belgeleri (Transkript) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirtilmiş ve noter onaylı belgelerle başvurmaları gerekmektedir.
 1. Posta ile yapılan başvurular, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.

 

 1. Başvuruda bulunanlar ve yatay geçişi kabul edilenler, ilgili dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokul panolarında ilan edilecektir.
 1. İkinci öğretimde okuyan öğrencilerin  başvuru koşulları Normal Öğretimle aynıdır.

 

 1. Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan Bölüm/Program belirtilmelidir.

 

 

 
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik.doc

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33