Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

Kocaeli Üniversitesinden:


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde yapılan öğretimin ortak ilkeleri ile kayıt kabul ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde yapılacak öğretim ile kayıt kabul ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
b) Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Konservatuvar: Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
e) İlgili Kurullar: İlgili Bölüm Kurulu ve Konservatuvar Kurulunu,
f) Konservatuvar Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,
g) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulunu,
ğ) Müdür: Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Girişle İlgili İlkeler, Kayıt Kabul ve İlişik Kesme


Girişle ilgili ilkeler
MADDE 5 – (1) Devlet Konservatuvarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar; Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senatoca kabul edilen, öğretim programlarına giriş ve sınav koşulları ile belirlenir.
(2) Öğrenci aday kayıt süreleri ile giriş sınavları Senatoca belirlenen takvime göre yapılır.
(3) Aday kaydında aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) ÖSS sınavları sonuç belgesi fotokopisi (ortaöğretimini klasik batı müziği eğitimi veren Devlet Konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge istenmez.),
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı örneği,
ç) Sınav giriş formu.
Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanı, anasanat/anabilim dalı başkanlıklarının istekleri doğrultusunda bölüm başkanlarının önerileri üzerine Konservatuvar Yönetim Kurulu görüşü, Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Yetenek sınavı
MADDE 7 – (1) Konservatuvarın öğretim programlarına öğrenci olarak kabul edilebilmek için, kayıt kabul koşullarını taşıyan adaylar Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilen sınav kurulları tarafından yapılacak Konservatuvar yetenek sınavında başarılı olmak zorundadırlar.
(2) Yetenek Sınavı; eleme sınavı ve kesin kabul sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır. Bunlardan;      
a) Eleme sınavı; programa göre bir ya da birden fazla olabilir. Orta öğretimini Konservatuvar veya dengi konservatuvarlarda tamamlayanlar, eleme sınavlarının içindeki duyuş sınavına girmeden kesin kabul sınavlarına girerler.
b) Kesin kabul sınavı; sanat/bilim dalı dersinden yapılır. Kesin kabul sınavına, eleme sınavında başarı gösterenler ile Konservatuvar orta öğrenimini başarı ile tamamlayanlar alınır.
(3) Eleme ve kesin kabul sınavında başarı notu, sayısal değer olarak 100 üzerinden 70’dir. Kesin kabul sınavında başarılı olan adayların kayıtları, kontenjan durumuna göre yapılır.
(4) Konservatuvar dışında orta öğretimlerini bitirip kesin kabul sınavlarında sanat dalı derslerinden başarı gösteren öğrenciler, Konservatuvarın ortaöğretim programlarında yer alan tüm sanat dalı ve sanat derslerinin sınavlarını vermek zorundadırlar.
Kesin kayıt
MADDE 8 – (1) Konservatuvara kesin kayıt yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavı sonuç belgesi (ortaöğretimini klasik batı müziği öğretimi veren konservatuvarlarda tamamlayan adaylardan bu belge istenmez),
b) Adayın ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçerli mezuniyet belgesi (yabancı uyruklular için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı denklik belgesi),
c) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği (yabancı uyruklulardan noter onaylı pasaport örneği),
ç) Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak, Konservatuvara kaydını yaptırmasına askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge,
d) İkametgah belgesi (yabancı uyruklular için oturma izni belgesi),
e) Öğrencinin son bir yıl içinde, ilgili mevzuata uygun olarak çekilmiş, birbirinin aynı olan, 4,5X6,5 cm. boyutlarında oniki adet renkli fotoğrafı,
f) Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden veya yerel emniyet müdürlüklerinden alınacak öğrenci vizesi,
g) Adayın, kayıtla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin belgeler,
ğ) Adayın, hiçbir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir yazılı beyanı.
(2) Öğrenci, kesin kayıt işlemlerini kendisi yapar. Öğrenciler kayıt işlemlerini yürütmelerine engel hallerinin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
(3) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve hak iddia edemezler.
(4) Sundukları belgelerin ve bilgilerin sahte ve yanlış olduğu anlaşılan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir, bulundukları yıla bakılmaksızın Konservatuvar ile ilişikleri kesilir, söz konusu öğrenciler Konservatuvardan ayrılmışlarsa kendilerine verilen belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Konservatuvarın lisans düzeyine kesin kaydını yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından Konservatuvar öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.
Mali yükümlülük
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için; 2547 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(2) Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrenciler hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bir öğretim yılı boyunca kaydını donduran öğrencilerden, kaydını dondurdukları yıl için öğrenci katkı payı alınmaz. Öğrenci yalnızca disiplin cezası nedeniyle kaydı dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları iade edilmez.
Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Konservatuvarın öğretim programlarına, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay geçişler; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılmış olan, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Hangi yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabileceği Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.
(2) Yatay geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları, bölümlerin görüşlerine dayanılarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Konservatuvar içi geçiş
MADDE 12 – (1) Bulundukları programın ilk yılında öğretim programlarında öngörülen dersleri başarmış ve yıl sonu başarı derecesi sayısal değer olarak en az 90 olan öğrenciler, disiplin cezası alarak Konservatuvar ile ilişikleri kesilme durumuna gelmemiş olmak koşulu ile program değiştirebilirler.
(2) Yatay geçişle gelen öğrenci Konservatuvar içi geçiş yapamaz.
(3) Geçiş yapılabilecek programlar, Konservatuvar içi geçiş kontenjanları, kabul koşulları ve intibaklara ait esaslar ilgili bölümlerin görüşü doğrultusunda Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Öğrenci; Konservatuvar içi geçiş başvurusunu, geçmek istediği bölüme, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen süreler içinde yapmak zorundadır.
(5) Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği programı yürüten bölümce incelenir ve Konservatuvar Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(6) Konservatuvar içi geçişi kabul edilen öğrenci, önceki programda aldığı bazı derslerden muaf sayılması ya da bazı derslerin bölüm dışı seçmeli ders kapsamında değerlendirilmesi için başvurabilir, bu durumda, Konservatuvar Yönetim Kurulunca muaf sayılan ve bölüm dışı seçmeli ders kapsamında kabul edilen derslerin kredileri ve başarı notları aynen geçerli olur.
(7) Konservatuvar içi geçiş yapan öğrenci, Konservatuvara yeni kayıt yaptırmış sayılır, kendisine yeni bir öğrenci numarası verilir, daha önce kayıtlı olduğu programda kullandığı süreler öğretim süresinden sayılmaz.
(8) Konservatuvar içi geçişi kabul edilen öğrenci, ikinci kez Konservatuvar içi geçiş için başvuramaz.
(9) Konservatuvar içi geçiş, bu Yönetmelik çerçevesinde bu maddede yer alan Konservatuvar içi geçiş esasları ile düzenlenir.
Konuk öğrenci
MADDE 13 – (1) Konuk öğrenci, yurt dışı veya yurt içindeki klasik batı müziği öğretimi veren bir yükseköğretim kurumundan Konservatuvara belli bir dönem öğrenim görmek için gelen veya Konservatuvardan belli bir dönem öğrenim görmek için yurt dışı veya yurt içindeki klasik batı müziği eğitimi veren başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.
(2) Üniversite tarafından yapılan ikili anlaşmalar, uluslararası öğrenci değişim programları ve AB öğretim programları çerçevesinde yurt dışı veya yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebileceği gibi, bu kurumlardan da öğrenci kabul edilebilir.
(3) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından gelen konuk öğrencilere diploma ya da unvan verilmez, ancak, bu öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca izledikleri programlarda aldıkları dersleri, başarı notlarını ve kredilerini gösterir bir belge verilir.
(4) Konuk öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak, Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından karara bağlanır. Konuk öğrenci kabul kararı en fazla iki yarıyıl için geçerlidir. Konuk öğrenci statüsünün devamını isteyen öğrenci; Üniversitenin ilgili kurullarının önereceği diğer koşulları da yerine getirmekle yükümlüdür.
(5) AB öğretim programları kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci değişimlerine ait işlemler, Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Türk Ulusal Ajansı koordinatörlüğünde yapılır. Öğrenci seçimine ilişkin değerlendirme esasları, üniversitelerarası danışmanların koordinasyonu, öğrencinin alacağı dersler ve karşılıkları, öğrenci geliş-gidişleri Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
(6) AB öğretim programları kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, kredi ve ders başarı notlarının transferine, Konservatuvarda karşılıkları olan derslerin bulunmasına, ilgili bölümün görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu karar verir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin Konservatuvarda karşılıkları olan derslere sayılması durumunda, yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notları, Konservatuvardaki karşılığı olan derslerin başarı notu olur.
(7) Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimlerine ait işlemler, öğrenci seçimine ilişkin değerlendirme esasları, yükseköğretim kurumları arasında danışmanların koordinasyonu, alınacak derslerin ve karşılıklarının belirlenmesi ve Konservatuvar dışındaki öğretimin kabulüne ilişkin esaslar Konservatuvarın görüşü alınarak Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce belirlenir.
Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Öğrenci; her yıl başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenileme işlemini yapar.
(2) Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci, o yıl derse yazılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yıl, öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenci, kayıt yenileme işlemlerini kendisi yapar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yürütmelerine engel hallerinin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler.
(4) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
İzinler ve hakların saklı tutulması
MADDE 15 – (1) Konservatuvar öğrencilerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin bulunması veya öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma, ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzin süreleri, bir defada en çok bir yıl, öğretim süresince toplam en çok iki yıl olabilir. İzinden yararlanan öğrencinin kaydı dondurularak öğrencilik hakları saklı tutulur. İzin süresi öğretim süresinden sayılmaz. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için; sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenler dışında, öğretim yılı başından itibaren en geç otuz gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne başvurması gerekir.
(2) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen nedenler dışında geçmişe dönük olarak izin verilmez.
(3) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal bozukluğu nedeni ile tüm öğretim süresi içinde iki öğretim yılı kayıt donduran öğrenciden, öğrenimine devam edebileceğini gösteren bir sağlık raporu istenir. Sağlık kurulu raporunu getirmediği sürece öğrencinin kaydı yenilenmez.
Özel izin
MADDE 16 – (1) Öğretim yılı içinde; belirli bir süre spor, sergi, konser, sempozyum, konferans, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Konservatuvar dışı etkinliklere katılmak üzere Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla izin verilen ve bu etkinliklere katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir ve sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.
(2) Yıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde özel izinli olarak Konservatuvar dışı etkinliğe katılması nedeniyle yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda yıl sonu sınavı veya yıl sonu sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri haklarını dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminde kullanabilirler.
Kayıt silinmesi/ilişik kesme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin;
a) Bir başka yükseköğretim kurumunda asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edilmesi,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Konservatuvardan çıkartılma cezası alması,
c) Yükseköğretim Kanununun öngördüğü yasal süre içinde öğrenimlerini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması
halinde Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı ile Konservatuvardan kaydı silinir.
(2) Kesin kayıt ve kayıt yenileme süreci içinde kaydını sildiren öğrencinin o dönem için alınan öğrenci katkı payı iade edilir. Bunun dışında, daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan harçlar varsa bu miktar iade edilmez, yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar


Öğretim düzeyleri
MADDE 18 – (1) Konservatuvarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen ilke ve esaslara göre lisans düzeyinde öğrenim görürler.
Lisans öğretim düzeyi
MADDE 19 – (1) Lisans; orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir
Öğretim yılı
MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve toplam yirmisekiz haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi değerlendirmeleri bu süreler içindedir, ancak yarı yıl sonu sınavları bu sürenin dışında tutulur. Konservatuvarda her öğretim yarı yılında okutulan sanat/bilim dalı dersleri ve sanat/bilim dersleri bir önceki yarı yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yarı yılın öğrenimine bağlı ön koşullu dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle bir sınıfın sanat/bilim derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst yarıyıla devam edemez. Ancak sanat/bilim dalı derslerinden başarılı olup da sanat ya da kültür derslerinin birinden başarılı olamayanlar borçlu olarak bir üst yarıyıla devam ederler. Öğrenciler yarıyıl sonunda borçlu oldukları derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Aksi halde bulundukları yarıyılı tekrarlarlar ve bu derslere devam etmeleri zorunludur.
(2) Güz ve bahar yarıyıllarının başlangıcı ve bitişi, kayıt, ders alma ve ders bırakma ve yeni ders alma, sınav ve benzeri işlemlerin süre ve tarihleri, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvimle düzenlenir.
(3) Konservatuvar Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yaz kursları düzenlenebilir.
Akademik takvim
MADDE 21 – (1) Akademik takvim; Konservatuvar Kurulu önerisi doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır, öğretim yılı başlamadan Senatonun onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir.
Öğretim süresi
MADDE 22 – (1) Konservatuvarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; sekiz yarıyıllık lisans için toplam ondört yarıyıldır. Öğrencilerin, hazırlık programlarında geçirdiği süreler, lisans dönemi öğretim süresinden sayılmaz.
Kanuni süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine tanınan haklar
MADDE 23 – (1) 2547 sayılı Kanunda öngörülen kanuni azami süreler sonunda Konservatuvardan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız olduğu bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için iki öğretim yılı, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki öğretim yılı, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
(2) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullanır. Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
(3) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde; dersin ilk açıldığı yıldan başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Öğrenci disiplin işleri
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenci işlemleri
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay geçişler sınav, not ve benzeri işlemleri Konservatuvar tarafından yapılır. Bu işlemler, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Öğretim programları
MADDE 26 – (1) Konservatuvar öğretim programlarında yer alan dersler ile bunların süre, kapsam ve nitelikleri; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) kredisi ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi, öğretim programının her yılının toplam KOÜ kredisi ile AKTS kredisi, öğretim programından mezuniyet için gerekli toplam KOÜ kredisi yükümlülüğü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak, Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir. Kesinleşen öğretim programları en erken izleyen öğretim yılının başından başlayarak uygulamaya konulur.
(2) Derslerden hangilerinin ortak zorunlu dersler, hangilerinin zorunlu dersler, hangilerinin seçmeli dersler, hangi derslerin sanat/bilim dalı dersi, hangi derslerin kültür dersi ve hangi derslerin ön koşullu oldukları öğretim programlarında belirtilir.
(3) Öğretim programlarına yeni bir zorunlu dersin konulması, öğretim programındaki seçmeli bir dersin zorunlu derse dönüştürülmesi ya da mezuniyet için gerekli toplam kredi yükümlülüğünün değiştirilmesi, bu düzenlemenin uygulamaya konulduğu öğretim yılında ve onu izleyen öğretim yıllarında Konservatuvara kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olur.
Öğretim programlarına yeni ders konulması/kaldırılması ve derslerin açılması/kapatılması
MADDE 27 – (1) Konservatuvar Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim programlarına yeni ders konulabilir veya kaldırılabilir. Konservatuvar Kurulunun kararı ile öğretim programlarındaki dersler her yıl açılabilir veya kapatılabilir.
(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları; ilgili bölümün önerisi üzerine, Konservatuvar Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.
Yan dal programı
MADDE 28 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.
(2) Yan dal programı açılması, hangi fakülte ve bölümler arasında yapılabileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları, bölümlerin isteği üzerine, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.
(3) Yan dal programlarıyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Çift dal programı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler; lisans öğrenimleri boyunca Konservatuvar içinde veya dışında esas bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini takip edebilir. Bu öğretim programına çift dal programı denir. Çift dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Dersler
MADDE 30 – (1) Dersler yarıyıllıktır. Bir ders; teori, uygulama, laboratuvar, seminer bileşenlerinin birinden ya da birkaçından oluşabilir. Ders birden fazla bileşenden oluşsa bile, başarı notu tek not ile belirtilir.
(2) Dersler, özellikleri göz önünde tutularak aşağıda belirtilen şekilde, dört grupta toplanır. Bunlardan;
a) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunda belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleri ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerinden birisi, ortak zorunlu dersler kapsamındadır. Bu dersler kredi sağlamazlar.
b) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlarda uygulanan öğretimin özelliklerine uygun olarak düzenlenmiş ve öğrencilerin almak ve başarmakla yükümlü oldukları derslerdir. Bu dersler de kendi içinde üç grupta toplanır. Söz konusu dersler şunlardır:
1) Sanat/bilim dalı dersleri; bağlı bulundukları sanat/bilim dalının esas meslek dersleridir.
2) Sanat/bilim dersleri; bağlı bulundukları sanat/bilim dalının yardımcı meslek dersleridir.
3) Kültür dersleri.
c) Seçmeli dersler: Bu dersler, uygulanan öğretim programlarının özelliklerine göre öğrencinin danışman rehberliğinde seçebildiği, bölüm öğrencilerine ve/veya Konservatuvarın diğer bölümlerinin öğrencilerine açık olan derslerdir. Öğrencilerin, bölümlerce oluşturulan seçmeli ders kümeleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmesi istenebilir. Öğrenciler; kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Konservatuvar dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders seçebilir.
ç) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi, diğer derslerden bir ya da birkaçının başarılmış ya da belirli bir kredinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı derslerdir.
(3) Bölüm başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları; Konservatuvar Yönetim Kurulunca onaylanır, akademik takvimde belirtilen, ilgili yarıyılın açılma tarihinden en az iki hafta önce Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.
(4) Gerek görülen durumlarda Konservatuvar Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler, Konservatuvar binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.
İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 31 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği olarak ilgili öğretim birimlerinin önerisi ve Konservatuvar Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.
Mezuniyet kredisi
MADDE 32 – (1) Ortak zorunlu dersler dışında sekiz yarıyıllık lisans öğretim programının toplam en az 130 ve en çok 170 KOÜ kredisi dersi kapsaması gerekir.
Derslerin kredisi
MADDE 33 – (1) Derslerin kredisi; derslerin özellikleri göz önüne alınarak saptanan katsayılar ile haftalık ders saatleri çarpılarak hesaplanır. Derslerin kredileri, Konservatuvar Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.
Bölüm dışı seçmeli derslerin toplam kredi sınırı
MADDE 34 – (1) Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamlarının alt ve üst sınırları, bölümün önerisi ve Konservatuvar kurulunun kararı ile belirlenir.
Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 35 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.
(2) Konservatuvarın birinci yılına kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar.
(3) Ancak, birinci yıl derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları durumunda, birinci yıl başından itibaren en geç yirmibir gün içinde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler.
(4) Öğrenci, ders bırakma ve yeni ders alma işlemini kendisi yapar. Öğrenciler ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yürütmelerine engel hallerin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerce ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaptırabilirler.
(5) Ders bırakma ve yeni ders alma işlemi için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan öğrencilerin işlemleri iptal edilir ve haklarında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu öğretim yarıyılının ortak zorunlu ve zorunlu derslerini yeniden alır. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersleri yeniden almak zorunda değildir.
(2) Başarısız olması nedeniyle dersi yeniden alan öğrenci, dersin tüm yükümlülüklerini yerine getirir.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Öğretim programından kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlarlar.
Ders muafiyeti
MADDE 38 – (1) Öğrenciler;
a) Yatay geçişlerde, intibak ettirildikleri yıldan önceki yıllardaki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden,
b) Konservatuvar içi geçişte, daha önce öğrenim gördüğü programda başarılı oldukları derslerden,
c) Yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzeri içerikli derslerden muaf sayılmak üzere başvurabilirler, dersin ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.
(2) Konservatuvarın herhangi bir programında daha önce öğrenim görüp de yetenek sınavı ile Konservatuvara yeniden giren öğrencilerin muaf sayıldıkları dersler ile Konservatuvar içi geçiş yapan öğrencinin muaf sayıldığı derslerin kredileri ve başarı notu, yarıyıl sonu başarı derecesinde ve mezuniyet derecesinde dikkate alınır. Diğer muafiyetlerde öğrencinin muaf sayıldığı dersler kredi olarak mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabında dikkate alınır, yarıyıl sonu başarı derecesinde ve mezuniyet derecesinde hesaba katılmaz, transkriptte (M) harfi ile gösterilir.
Danışmanlar
MADDE 39 – (1) Konservatuvarın birinci yılına kayıt yaptırmış öğrencilere; bir ay içinde, ilgili bölüm başkanlığınca bölümün araştırma ve öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman görevlendirilir.
(2) Gerektiğinde, bölümün  kadrolu öğretim üyeleri de danışman olarak görevlendirilebilir.
(3) Danışmanlar; öğrencinin öğrenimi süresince, her yıl alacağı derslerin belirlenmesinde ve öğrenci ile ilgili diğer konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler. Akademik takvimde; kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma süresi sırasında geçerli mazeret bildiren danışman yerine, ilgili bölüm başkanı geçici veya sürekli yeni bir danışman görevlendirebilir. Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden ilgili bölüm başkanları sorumludur.
(4) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar


Devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 40 – (1) Öğrenciler; izledikleri öğretim programında yer alan derslere ve bu derslerin gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, sanat/bilim dalı derslerine ve sanat/bilim derslerine en az %80, diğerlerine en az %70 oranında katılmak zorundadır.
Sınavlar
MADDE 41 – (1) Konservatuvarda uygulanan sınavlar şunlardır;
a) Ara sınav,
b) Mazeret sınavı,
c) Yarıyıl sonu sınavı,
d) Bütünleme sınavı,
e) Sınıf atlama sınavı,
f) Seviye sınavı.
Ara sınav
MADDE 42 – (1) Bütün derslerden her yarıyıl, bir ara sınav yapılır. Öğrenci, öğretim yarıyılı içinde yapılacak ara sınava girmek zorundadır. Ara sınav tarihi, yarıyılın ilk on beş günü içinde ilgili bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.
(2) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin, en geç ilgili ara sınav dönemini izleyen üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne başvurması gerekir. Mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, ara sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
Mazeret sınavı
MADDE 43 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından esasları belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında mazeret sınavına alınırlar.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
(2) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde yarıyıl sonu sınavlarından birine veya bir kaçına sağlık kurulu raporuyla belgelenen sağlık problemi nedeniyle ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından esasları belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrenciler, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda yarıyıl sonu sınavı haklarını, Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda kullanabilirler.
Bütünleme sınavı
MADDE 45 – (1) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanamayan öğrenciler, bütünleme sınavına giremez. Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler, dönem içinde bütünleme sınavına kabul edilir. Bütünleme sınavına katılmayan öğrenci mazeret beyan edemez ve sınav hakkını kullanmış sayılır.
Sınıf atlama sınavı
MADDE 46 – (1) Öğretim programlarında yükümlü oldukları dersler olarak yer alan sanat/bilim dallarındaki sanat dalı dersleri başarı notu en az 95, sanat dalı dersleri başarı notu en az 90, kültür dersleri başarı notu en az 85 olan lisans öğrencileri, bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı olduğu programın sınıf atlama sınavına girebilir. Sınıf atlama sınavına girecek olan öğrenciler, bu sınavda atlayacakları ara sınıfın bütün derslerinden geçer not almak zorundadır. Sınıf atlama sınavına girmek isteyen öğrenciler, yıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren on gün içinde ilgili sınav komisyonunun olumlu görüşü ve sanat/bilim dalı dersinin ilgili öğretim elemanının önerisi üzerine dilekçeyle Konservatuvar Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Konservatuvar Yönetim Kurulunun konuyla ilgili olumlu kararı doğrultusunda, sınıf atlama sınavı bütünleme sınavı döneminde yapılır.
Seviye sınavı
MADDE 47 – (1) Kesin kabul sınavında sanat dalı derslerinden başarılı olup, üst sınıflara kaydını yaptırmak isteyen adaylar ilgili sınav kurulunun önerisi üzerine seviye sınavına alınırlar. Bu sınavlar kesin kabul sınavının sonuçlarının ilanından sonraki iki hafta içinde ve bir defa açılır. Bu sınavlarda sanat dalı derslerinden en az 70 ve sanat dersleriyle diğer derslerden en az 50 başarı notu alanlar başarılı sayılırlar. Konservatuvar dışında ortaöğretimlerini bitirip seviye sınavında sanat dalı derslerinde başarı gösteren öğrenciler, Konservatuvarın ilköğretim, ortaöğretim veya lisans döneminde intibak ettirilecekleri sınıfın altındaki bütün sanat derslerinin sınavlarını vermek zorundadırlar.
Sınavların yapılış şekli
MADDE 48 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olabileceği gibi bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir.
(2) Sözlü sınavlar dinleyiciye açık olarak yapılır.
(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir.
(4) Sınavlar; gerek görülen durumlarda Konservatuvar Kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile Konservatuvar binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.
Sınav günlerinin ilanı
MADDE 49 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili bölüm başkanlıklarınca belirlenir, Konservatuvar Yönetim Kurulunca onaylanır ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına girecek öğrencilere ait sınav listeleri sınav gününden en az bir hafta önce ilan edilir.
(2) Sınavların, dersin yapıldığı gün ve saatlerde yapılması esastır.
Ders başarı notunun ilanı
MADDE 50 – (1) Dersin ilgili öğretim elemanı, ara sınav notları ve dönem ortalamasını öğretim yarıyılı sonunda Devlet Konservatuvar Müdürlüğüne verir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları ile ders başarı notu, not çizelgelerine yazılarak ilgili öğretim elemanı tarafından sınav gününü izleyen beş gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne teslim edilir. Konservatuvar Müdürlüğü de ders başarı notlarını, en geç yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı dönemlerini izleyen beşinci gün Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. Ders başarı notları, ancak Konservatuvar Müdürlüğü tarafından açıklanır.
Sınav sonuçlarına ve ders başarı notuna itiraz
MADDE 51 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ve ders başarı notunun ilanından itibaren üç iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, öğretim elemanlarının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.
Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması
MADDE 52 – (1) Sınav evrakı veya kopyası ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.
(2) Konservatuvarda yapılan öğrenci çalışmaları; sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar için ilgili bölümlerce saklanabilir.
(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı; ilgili bölüm önerisi ve Konservatuvar Kurulu kararları üzerine Senatoca belirlenir.
Ders başarı notu
MADDE 53 – (1) Ders başarı notlarının sözel, sayısal, puan ve harf karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Başarı Notu               Başarı Puanı                   Sayısal Değeri                  Sözel Değeri
A                                    4.0                               90-100                          Pekiyi
B                                    3.5                                 80-89                           İyi
C                                    3.0                                 70-79                           Orta
D                                    2.5                                 60-69                           Geçer
E                                    2.0                                 50-59                           Zayıf
F                                    0.0                                  0-49                            Başarısız
Ders başarı notu verilişi
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin herhangi bir dersten başarılı sayılması için en az 50 başarı notu alması gerekir. Birden fazla bileşenli derslerin başarı notu, tek not ile belirtilir.
Ders başarı notunda tam not, sayısal değer olarak 100’dür. Ders başarı notu, ara sınav notları ortalamasının %30’u ile yarıyıl sonu sınav notunun %70’inin toplanmasıyla bulunur.
Yarıyıl sonu başarı derecesi
MADDE 55 –  (1) Bir öğrencinin yarıyıl sonu başarı derecesi, sanat/bilim dalı dersinde sağlanan ders başarı notu ortalamasının %60’ı ile, diğer derslerin ders başarı notu ortalamasının %40’ının toplanmasıyla elde edilir.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 56 – (1) Lisans öğretim programından mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecesi, lisans programında yer alan sanat/bilim dalı derslerinin ders başarı notu ortalamasının %60’ı ile, diğer derslerin ders başarı notu ortalamasının %40’ının toplanmasıyla elde edilir.
Mezuniyet
MADDE 57 – (1) Mezuniyet için; öğretim programındaki ortak zorunlu dersleri, zorunlu dersleri ve öngörülen seçmeli dersleri başarmak, başarılı olduğu derslerin kredi toplamını mezuniyet için gerekli değere ulaştırmak gerekir.
Diplomaların düzenlenmesi
MADDE 58 – (1) Konservatuvardaki öğrenimlerini, bu Yönetmelik ve ilgili öğretim programları uyarınca başarı ile tamamlayan öğrencilere, Konservatuvar Müdürlüğünce mezuniyet diploması verilir. Diplomalarda; mezun olunan Üniversite, Konservatuvar ile izlenen öğretim programlarının adları belirtilir. Diplomalar, Müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır.
(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilere, ön lisans düzeyinde diploma verilmesi; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Ödüllendirme, onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 59 – (1) Ödüllendirmelerdeki sıralamalar mezuniyet başarı derecesine göre yapılır. Çeşitli nedenlerle kaydı silinmiş ve affa uğrayarak yeniden öğrencilik haklarını kazanmış öğrenciler, ödüllendirmelerde sıralamaya alınmaz. Mezuniyet başarı notu 95 ve daha fazla olanlar onur, mezuniyet başarı puanı 97 ve daha fazla olanlar da yüksek onur derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi veya diploma ile birlikte verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu kararları ve Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.doc

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33