Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans
   Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM Öğretim
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde  1- KOÜ Hukuk Fakültesi’nde lisans, önlisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Öğrencilerin diploma alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavlarını başarmaları gerekir.

Genel İlkeler ve Öğretim Süresi

Madde 2 – KOÜ Hukuk Fakültesi’nde, bağlantılı ders uygulamasına ilişkin esaslar saklı kalmak üzere, ders geçme esası uygulanır. Eğitim- öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl,ara sınavlar ve özür sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az ondört haftadır. Genel sınavlar ve bütünleme sınavları bu sürelerin bitiminden sonra yapılır. Ders yılı başlangıç ve bitişleri KOÜ Senatosu tarafından belirlenir.

KOÜ Hukuk Fakültesinde öğretim sekiz yarıyılda = (4 öğretim yılında) yapılır. Öğrenciler dört yıllık  = (8 yarıyıllık) lisans öğrenimlerini en çok yedi yılda tamamlamak zorundadır.Bu Yönetmeliğin  10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, bu süre içinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin fakülteden kaydı silinir.

KOÜ Hukuk Fakültesine yatay  veya dikey geçiş yapan öğrencilere de aynı hükümler uygulanır.

Öğretimin Şekli

Madde 3 – Lisans Öğretimi a)Dersler, b) Pratik çalışmalar şeklinde yapılır.
Ders ve pratik çalışmalar zorunluluk olmadıkça öğretim üyelerince yürütülür. Ancak pratik çalışmalar ilgili öğretim üyesinin uygun görüşü ile araştırma görevlilerince de yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Dersler

Dersler ve Çeşitleri

Madde 4 – Derslerin amacı, hukuk biliminin ve programda yer alan diğer bilimlerin tarihi, teorik, sistematik açıklamalarının yapılmasıdır.

Dersler;
1 – Zorunlu
2 – Seçimlik
olmak üzere iki çeşittir. Her yarıyıl için okutulacak dersler Fakülte kurulu kararıyla değiştirilebilir ve çoğaltılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pratik Çalışmalar

Madde 5 – Pratik çalışmaların amacı derslerin programına giren konuları, uygulama bakımından ele almak, hukuk kaynaklarını ve mahkeme içtihatlarını incelemek, öğrencilere yöneltilecek sorular ve yaptırılacak kompozisyonlarla öğrenciye hukuki ifade alışkanlığını kazandırmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Yazılma ve Devam

Derslere Yazılma İşlemleri

Madde 6 – Derslere yazılma ve devamı koşulları KOÜ Lisans , Önlisans, Eğitim – Öğretim  ve Sınav Yönetmeli ile belirlenir.

Öğretim  planındaki sıralamaya göre bir öğretim yılı derslerinin tümüne yazılmadan aynı öğretim yılında bir üst sınıftan ders alınamaz.

Dinleyici kaydına Dekanlık karar verebilir. Bu  durumda öğrenci katkı payı yüzde yirmi eksiği ile alınır.

Madde  7 – Dersler, kayıt ve sınav bakımından birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara ayrılır.

İki yarıyıl devam eden derslere güz yarıyılı başında yazılmak gerekir. Bu derslere bahar yarıyılından itibaren kayıt olmak mümkün değildir.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara geçen öğrenciler kendi sınıflarına ait seçimlik dersleri seçip  kayıt süresi içinde  yazılı olarak Fakülte Dekanlığına bildirirler. Seçimlik derslere yazıldıktan sonra  o yarıyıl içerisinde artık ders  değiştirilemez ve bu dersler zorunlu derslere ait hükümlere tabi olur.Seçimlik derslerden başarısız olunması halinde bir sonraki yıl aynı seçimlik ders tekrar edilebileceği gibi, aynı grup seçimlik derslerden bir başkası da seçilebilir. Bu halde seçilen yeni derse devam zorunludur.

Madde 8 – Fakülteye kayıtlı öğrenciler, derslere yüzde yetmiş ve pratik çalışmalara yüzde seksen devam etmek zorundadır.

Ara Sınavlar

Madde 9 – Her dersin öğretim süresinde en az bir ara sınavı yapılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağını Dekanlık ders yılının başında ilan eder.

Bir günde, en çok üç sınav yapılabilir.
İzinli Sayılma ve İlişik Kesme

Madde 10 -  A) Öğrenciye öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık  veya haklı ve geçerli nedene dayanılarak Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bir defada bir ya da iki yarıyıl izin verilebilir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci öğrenimine devam edemez. İzinli sayıldığı yarıyılda herhangi bir derse yazılamaz ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

Haklı ve Geçerli Nedenler ;

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) devlet hastanesi raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin d/2 bendinin üçüncü fıkrası uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğacak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük Mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca makbul addedilmesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izinli olarak eğitim-öğretime ara vermiş olması,

f) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen karar içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği hükümleri itibariyle öğrencilik sıfatını kaldırmayan ve ihracını gerektirmeyen bir fiilden dolayı mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun  tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

h) Öğrencinin tutukluluk hali,

i) Öğrencilere, eğitim ve öğretimlerine  katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması hali,

j) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği yukarıdaki fıkralardaki mazeretlere  eşit ağırlıktaki diğer haller.

B) Öğrencilerden ;

a) Öğrenim harcını üst üste iki yarıyıl yatırmayan,

b) Öğrenim süresince kayıtlarını yenilemeyen,

c) Öğrenimlerini yönetmelikte öngörülen azami sürede tamamlamayan,
d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre üniversiteden çıkarma cezası alan,

e) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosyatif  sendrom, borderline gibi bir ruhsal bozukluk olması nedeni ile tüm öğretim süresi yukarıdaki hükümlere göre iki yıl izin verilenler, yeniden kurul raporu alınmak suretiyle  öğrenimlerine devam edemeyecekleri saptananların,

Üniversite ile ilişikleri, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

 

İKİNCİ KISIM Sınavlar
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler


Sınav Dönemi

Madde 11 – (13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)

 Sınav Hakkı

Madde 12 – Bir dersin sınavına girebilmek için o derse yazılmış olmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmek şarttır.

Bağlantılı ders esası saklı kalmak koşulu ile aynı sınav döneminde, alt sınıftan dersleri olan öğrenciler, bu dersleri ile birlikte bulundukları sınıfa ait derslerin sınavlarına da girebilirler.

Bağlantılı Dersler

Madde 13 -  Bir öğrenci birinci sınıftaki Medeni Hukuk dersinden başarılı olmadıkça, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersini; Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinden başarılı olamadıkça, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) ve Medeni Hukuku (Eşya Hukuk) dersini; Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) ve Medeni Hukuk (Eşya Hukuku) dersinden başarılı olmadıkça, Miras Hukuku dersi; Ceza Hukuku (Genel Hükümler) dersinden başarılı olmadıkça, Ceza Hukuku (Özel Hükümler) dersini; Ticaret Hukuku I  (Kara Ticaret Hukuku) dersinden başarılı olmadıkça, Ticaret Hukuku II (Deniz ve Sigorta Hukuku) dersini; Medeni Usul Hukuku dersinden başarılı olmadıkça, İcra-İflas Hukuku dersini alamaz.

Gerekli görüldüğünde Fakülte Kurulu bağlantılı derslerde değişiklik yapabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Sınavların Yapılması ve Şekli

Sınavların Yapılması

Madde 14 -  Yıl veya yarıyıl sonu sınavları bölüm başkanlığının sorumluluğunda Fakülte Dekanlığının denetiminde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır.

Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik  belgelerini beraberinde getirmek zorundadır. Bu konularda gerekli düzenlemeyi bölüm başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı yapar.

Madde 15 – Sınavlar ilgili anabilim dalına mensup öğretim üyeleri tarafından yapılır ve sonuçları en geç onbeş gün içinde Dekanlığa verilir. Bunların mazereti halinde Dekan bu işle ilgili başka öğretim üyelerini görevlendirir.

Sınav Şekli

Madde 16 – Ara sınavları ile yıl veya yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı veya önceden duyurulmak şartı ile sözlü olarak yapılır.

Özürlü öğrencilerin sınavı, ilgili sınavdan sorumlu öğretim üyesinin öngöreceği tarzında yapılır.

 Yazılı sınav kağıtları beş yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda sınav kağıtları Dekanlıkça imha edilir ve durum tutanakla tespit edilir.

Sınav Usulü

Madde 17 – Ara sınavları, özür sınavları ve yarıyıl, yıl sonu sınavları önceden belirlenen ve öğrencilere ilan edilmiş gün ve saatlerde bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Sonuçları

Sınavlarda Değerlendirme

Madde 18 – (13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)

 

Sınavlara İtiraz

Madde 19 – Öğrenci, ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde KOÜ Hukuk Fakültesi Öğrenci Bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesi isteyebilir. Bölüm veya program başkanı, maddi hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını gereğine göre, dersin sorumlu öğretim üyesine veya dersin sorumlu öğretim üyesinin  de içinde bulunacağı üç kişilik bir komisyona incelettirebilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Sınav Hakkının Daha Önce Kullanımı

Madde 20 – Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, bu dersler için sonraki yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

Diplomalar

Madde 21 – Lisans düzeyinde eğitim- öğretim gören öğrencilerden:

İlk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olup da, daha sonraki yıllarda ilişkisi kesilenlere ön lisans diploması verilir.

Sekiz yarıyıl süreli lisans programını tamamlayarak, bütün sınavları başarı ile bitiren öğrencilere KOÜ. Hukuk Fakültesi diploması verilir.

Başarı Derecesi ve Mezuniyet Derecesi

Madde 22 – (13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Madde 23 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde KOÜ Lisans- Önlisans, Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.doc

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33