Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

Resmi Gazete               Tarih: 9/4/2002
                         Sayı  : 24721
(Yapılan değişiklikler maddelere eklenmiştir)


Kocaeli Üniversitesi
Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-(5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez, 18/9/2008 tarihli ve 27001 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp, Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı dışında Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrenci işlerinde uygulanacak ortak esasları düzenlemektir.”

Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu’nun çerçeve ilke ve kararlarına göre Üniversite’de uygulanan ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğine, sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin ortak hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerini ifade eder.

Eğitim-Öğretim Planı: Eğitim-öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullarca onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümüdür.

Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminer ve meslek çalışmaları, staj, laboratuar ve saha çalışmaları, ödev, proje,  bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalardır.

Eğitim-Öğretim Yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Yaz Okulu: (21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile kaldırılmıştır.)

Çift Anadal Programı: Öğrencinin bir eğitim-öğretim programının yanında ve aynı anda aynı fakülte içinde veya dışında başka bir eğitim-öğretim programına devam etmesine olanak veren programdır.
Yabancı Dil Destekli Eğitim-Öğretim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının öğretim planlarında görülen faaliyetlerden bir kısmının yabancı dilde yapıldığı eğitim-öğretimdir.

Diploma
Madde 5-Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları fakülte veya yüksekokul, bölüm, meslek yüksekokulu ve program adlarını belirten KOÜ diploması verilir. Mezunlara verilecek unvanlar bir yönerge ile belirlenir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve güz/bahar dönemi de yazılır.

Öğrenci İşleri
Madde 6-Öğrencilerin her türlü işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sorumluluğunda ve koordinasyonunda ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrenci işleri büroları tarafından yapılır.

Öğrenim Harcı
Madde 7-Öğrenim harcı, (öğrenci katkı payı) Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulunca saptanan ilkelere göre alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt Olma

Giriş Esasları ve Kesin Kayıt
Madde 8-Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, Rektörlükçe duyurulan süre içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday öğrenci, bu haktan vazgeçmiş sayılır. Kesin kaydını yaptıran, Kocaeli Üniversitesi’nin öğrencisi olur. Her öğrenciye bir kimlik kartı verilir ve öğrenci, yasaların verdiği tüm öğrencilik haklarından yararlanır.
Üniversite’ye kayıtla ilgili bütün işler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Madde 9-Adayın Üniversite’ye kesin kaydının yapılabilmesi için, kayıt sırasında vereceği belgeler ve uygulanacak esaslar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) ve Üniversite Yönetim Kurulunca saptanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş
Madde 10-a) Yurtiçi ya da yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Kocaeli Üniversitesi’nin eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölüm veya programına geçmek isteyen öğrenciler, “Yükseköğretim Kurumları Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esaslarına uygun olmak koşulu ile fakülte ya da yüksekokulun ayıracağı kontenjanlar dahilinde, öğretim planlarındaki farklılıklar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulunca intibak yapılarak kaydedilirler. Kontenjanlar ve başvuru süreleri, akademik yıl başlamadan en az 1 ay önce Rektörlük tarafından duyurulur.

b) Üniversite içi yatay geçişler, KOÜ Yatay Geçiş Yönergesi Esasları çerçevesinde ayrı kontenjan belirlenerek yapılır.

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) dahil üniversiteler arasında yapılacak öğrenci geçişi, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulanır.

Dikey Geçiş
Madde 11- Dikey geçiş için “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları  Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” esasları uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim -Öğretim

Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 12-Eğitim-öğretim süresi, fakülte ve yüksekokullarda 8 yarıyıl, meslek yüksekokullarında 4 yarıyıldır.

Fakülte ve yüksekokul öğrencileri, öğrenimlerini en çok 7 (yedi) eğitim-öğretim yılında başarmak zorundadır. Yabancı dil hazırlık ve destek öğrenimine ayrılan süreler öğretim süresinin dışındadır. Meslek yüksekokul öğrencileri, öğrenimlerini en çok 4 (dört) eğitim-öğretim yılında başarmak zorundadır.

Madde 13-(30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez, 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim Senato tarafından saptanır. Her yarıyıl, bir haftası bir ara sınavına ait olmak üzere, toplam 15 haftadır. Ara sınav haftasında ders yapılmaz.

Öğretim Planları
Madde 14-Eğitim-öğretim; bölüm veya program kurullarının önerisi, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının kararı ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşen öğretim planlarına göre, bu planlardaki sıra izlenerek yapılır. Madde 4’te belirtilen her eğitim öğretim çalışmasının saati, öğretim planlarında ayrı ayrı belirtilir.

Dersler
Madde 15-Öğretim planlarında yer alan, Madde 4’te belirtilen her eğitim öğretim çalışmasının süresi 1 yarıyıldır.

Madde 16-Dersler zorunlu ya da seçmelidir. Zorunlu dersler, öğrencinin yazılmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, bölüm ya da program başkanlığınca belirlenen dersler arasından seçilerek alınacak derslerdir. Öğrenci; başarısız kaldığı seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine, varsa, başka seçmeli dersi de seçebilir. Öğrenci, başarısız kaldığı derslerin tekrarında belirlenen sınava girme koşullarını yerine getirmek zorundadır.

            Seçmeli bir dersten kalan bir öğrenci, bu dersin açılmaması halinde açılacak ve kendisinin seçeceği farklı bir derse her koşulda devam etmek zorundadır.

Madde 17-Günlük ders saati ve sayısı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerektiğinde hafta sonları da  ders yapılabilir.

Madde 18-Türkçe, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin yapılış şekli ile öğrencinin bu derslerden muafiyetine ilişkin esaslar Üniversite Senatosunca saptanır.

Ön Koşul
Madde 19-Bir derse devam edebilmek için, daha önce alınıp başarı sağlanması gereken dersler, bu ders için önkoşul olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin önkoşulu olan ders veya dersler, öğretim planında belirtilir.

Staj
Madde 20-Staj esasları; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarınca hazırlanır ve Senato’nun onayı ile uygulanır.

Kayıt Yenileme
Madde 21-Öğrenciler, akademik takvimde belirlenip duyurulan günlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Özürü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya yaptıramayacak durumda olanlar; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrenci bürosuna yarıyılın ilk haftası içinde dilekçe ile başvururlar. Özürleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin kabul edilen bir özürü yoksa, kayıtsız geçirilen süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre için de öğrenim harcını yatırmak zorundadır. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 

Akademik Danışmanlık
Madde 22-Her öğrenciye Üniversite’ye girişinden itibaren ilişkisi kesilinceye kadar geçen sürede, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında kendisine yardımcı olmak üzere, bölüm veya program başkanlıklarınca bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm veya program başkanınca denetim yapılır.

Madde 23-Akademik danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrencinin öğrenim durumunun izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, her öğrenci için bir öğrenim durumu izleme dosyası tutulur. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin biri, akademik danışmanda; ikincisi, ilgili bölüm veya program başkanlığında ve üçüncüsü öğrenci işleri bürosunda korunur.

Derse Yazılma
Madde  24 – Bölüm veya program başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında  yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz.  Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre  içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler. Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

Devam Koşulu
Madde 25- (20/10/2003 tarihli ve 25265 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez, 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Öğrenci, ilk kez yazıldığı derslerin teorik kısmının en az %70’ine, diğer öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır. Güzel Sanatlar Fakültesindeki uygulamalı dersler hariç, daha sonraki ders tekrarlarında devam zorunluluğu yoktur. Bir dersin teorik kısmı ile buna bağlı olan laboratuvar veya uygulamasının birinden devamsız olan öğrenci, dersin tümünden devamsız sayılır. Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla imza karşılığı tespit edilir.

Ara Sınav
Madde 26- (30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez,  21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Her yarıyılda bir hafta süreli olmak üzere bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi akademik takvime bağlanarak Üniversite Senatosunca belirlenir. Aynı yarıyıl dersleri için, bir günde 3’ten fazla ara sınav yapılamaz. Hafta sonları ara sınav yapılabilir. Staj, proje ve bitirme çalışması için ara sınav yapılmaz. Ancak; kaza, birinci derece yakınının ölümü, sağlık raporu, doğal afet ve bu gibi durumlarda sınavların bitiminden itibaren en geç iki iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile özür sınavı açılabilir. Ara sınavlar için özür sınavı yarıyılın son haftasında yapılır ve o ana kadar okutulan konuları kapsar.

Yarıyıl İçi Notu
Madde 27-Yarıyıl içi notu, her dersin ilgili öğretim elemanının ve ilgili bölüm kurul kararı veya program başkanlığının onayı ile yarıyıl başında ilan ettiği yarıyıl içi başarı değerlendirme formunda belirtilen  koşullara göre hesaplanır.

Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilme
Madde 28-Öğrencinin bir dersin ya da uygulamalı çalışmanın yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

a) Kaydını yaptırmış ve derse yazılma işlemlerini tamamlamış,
b) Öğrenim harcını verilen süreler içinde yatırmış,
c) Her yarıyıl başında, dersin ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi başarı değerlendirme formunda belirtilen ve bölüm veya program başkanlıklarınca ilan edilen koşulları yerine getirmiş,
d) Derse devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrenci, ilgili dersin sınavına giremez ve bu dersi tekrarlamak zorundadır.
Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını yerine getiren ve getirmeyen öğrencilerin listesi, dersin öğretim  elemanı tarafından yarıyılın bitiminde, ilgili bölüm ve program başkanlıklarına ilan edilmek üzere verilir.

Madde 29-Bir ders için kazanılmış sınava giriş hakkı, sadece o yarıyılı kapsar. Yarıyıl sonu sınavında başarısız kalınması ve dersin tekrarlanması halinde, sınava giriş hakkı Madde 25’teki koşullar saklı kalmak üzere yeniden alınmalıdır.  

 

Sınav Dönemleri
Madde 30-Derslerin ve uygulamalı çalışmaların sınavları, Üniversite Senatosu tarafından saptanan tarihler arasında, bölümlerce hazırlanan sınav programlarına göre yapılır.

Sınavların Yapılışı
Madde 31-(21/2/2007 tarihli ve 26441 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sınavların yapılış şekli, bölüm veya program başkanlıklarınca yarıyılın ilk 2 haftası içinde öğrencilere duyurulur. Böyle bir duyuru yapılmazsa, sınavlar yazılı olarak yapılır. Proje sınavı, proje yöneticisi tarafından sözlü olarak yapılır.
            Görsel ve tasarım ile ilgili derslerin sınavlarının uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili birimlerin yetkili kurul kararlarına göre düzenlenir ve yapılır.

Madde 32-Sınavlar, o dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Dersi veren öğretim elemanı izinli veya mazeretli olduğu takdirde sınav, bölüm veya program başkanının görevlendireceği konuya yakın öğretim üyesi veya öğretim elemanlarınca yapılır.

Başarı Notu
Madde 33- (30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez, 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile üçüncü kez, 17/4/2006 tarihli ve 26142 sayılı Resmi Gazete ile dördüncü kez, 7/5/2006 tarihli ve 26161 sayılı Resmi Gazete ile beşinci kez değişik) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50 olmak koşuluyla, bir dersin başarı notu; yarıyıl içi notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu ya da bütünleme sınav notunun % 60’ı toplanarak belirlenir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, ara sınav notu ile yarıyıl sonu  ya da bütünleme sınav notu ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 50 olması gerekir. Başarısız öğrenciler dersi tekrar etmekle yükümlüdür. 50 ve üzerindeki başarı notları bağıl not sistemi uygulanarak aşağıdaki tabloya göre ilan edilir:

Başarı Notu
Katsayı
4’lük Not Aralığı 
100’lük Not Aralığı
Başarı Derecesi
A
4,00
3,75-4,00
95-100
Mükemmel
B
3,50
3,25-3,74
83-94
Pekiyi
C
3,00
2,75-3,24
68-82
İyi
D
2,50
2,25-2,74
55-67
Orta
E
2,00
2,00-2,24
50-54
Geçer
F
0,00
                  -                
0-49
Başarısız
V
0,00
                  -                                 -               
Devamsız
S
          -                          -                               -               
Başarılı

Öğrencinin bir dersten; intibak, öğrenci değişimi, yatay, dikey geçiş gibi nedenlerle muaf veya başarılı sayılması halinde, muaf veya başarılı sayılan dersin başarı notu harfle ve 100 tam not üzerinden değerlendirilerek ilgili birim tarafından verilir. Notların verilmesine ve bunların harfli sisteme dönüştürülmesine ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 34-Sınav sonuçları, sınavı izleyen ilk 7 (yedi) gün içinde bölüm ya da program başkanının onayı ile başarı yüzdesi ve tarihi yazılarak ilan edilir. Sınav sonuçlarının ve ders başarı değerlendirme formunun aslı; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürosunda saklanır. Birer nüshası, bölüm veya program başkanlığında ve birer nüshası da öğretim elemanında kalır.

Sınav Kağıtlarının Korunması
Madde 35-Sınav kağıtları bölüm veya program başkanlıklarınca 2 yıl saklanır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 36-Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 1 hafta içinde bağlı olduğu fakülte dekanlığına, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını ilgili bölüm veya program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Öğrenci itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile ilgili öğretim elemanının da içinde bulunduğu bir komisyona diğer sınav kağıtlarıyla karşılaştırmalı olarak yeniden inceleme yaptırılır. Not değişiklikleri; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Kredi-Saat
Madde 37-a) Teorik dersler ile ayrı ders niteliğindeki uygulama, proje ve laboratuar çalışmalarının bir haftadaki 1 saati, 1 kredi saat olarak,
b) Bir teorik derse bağlı uygulama, proje ve laboratuarların bir haftadaki 2 saati, 1 kredi-saat olarak,    
c) Bitirme çalışmasının bir haftadaki 1 saati, 2 kredi-saat olarak alınır.

Onur Öğrencileri
Madde 38- (30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmamak kaydıyla her eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yükü ile o yılın not ortalaması 3,00 – 3,50 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, 3,51- 4,00 arasındaki öğrenciler, Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda ilan edilir. Başkanlıkça hazırlanan başarı belgeleri, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından öğrencilere verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışmasına İlişkin Esaslar

Madde 39- (5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bitirme çalışması, öğrencinin istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Bitirme çalışması, kuramsal, kuramsal ve uygulama veya sadece uygulama şeklinde olabilir.

İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi bölümlerde bitirme çalışması yapılacağını karara bağlar.

Madde 40-Bitirme çalışmasını alabilmek için öğrencinin lisans düzeyinde ilk dört yarıyılın tüm derslerinden (Genel kültür dersleri, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi hariç) başarılı olması gerekir.

Bitirme çalışmalarını yönetecek öğretim elemanları, bölüm başkanlığınca belirlenerek, en geç yarıyılın üçüncü haftası sonuna kadar ilan edilir. Bitirme çalışması, metin kısımları bilgisayarla A4 ebadındaki kağıda yazılmış, ekleri standart boyutlara uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş 4 nüsha halinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir.

            Bitirme çalışması, öğrencinin normal eğitim-öğretim planındaki 8’inci yarıyıl ya da onu izleyen yarıyılların en geç son gününe kadar teslim edilir.

Bitirme çalışması sınavı, biri çalışmanın yöneticisi olmak üzere üç kişilik jüri önünde sözlü olarak yapılır. Diğer jüri üyeleri yöneticinin görüşü alınarak bölüm başkanı tarafından seçilir. Bitirme çalışması sınavından iki hafta önce, jüri üyelerine bitirme çalışmasının birer nüshası gönderilir. Bir nüshası bölüm başkanlığında arşivlenir.

(30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Bitirme çalışması sınavına girebilmek için, çalışmanın yöneticisi tarafından kabul edilmesi gerekir.

Bitirme çalışması sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden iki hafta içinde yapılır. Sınav tarihi gün ve saat olarak dekanlıkça ilan edilir.

            Bitirme çalışmasının başarı notu, en az “D” olmalıdır.

            Beklemeli öğrenciler, bitirme çalışmasını almaya hak kazandıklarında güz yarıyılı başında konuyu alıp aynı yarıyılın sonunda sınava girebilirler.

 

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenimi Bitirme ve İlişik Kesme

Başarı Derecesi
Madde 41-Öğrencinin mezuniyet başarı derecesi, öğreniminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirtilir. Ağırlıklı ortalama, öğretim planında gösterilen ders ve uygulamalardan elde edilen başarı notu ile ders veya uygulama kredi saatlerinin çarpımından elde edilecek sayıların toplamının kredi saatler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı derecesi, 4,00 üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, virgülden sonra iki basamak olmak üzere verilir.

Öğrenimi Bitirme
Madde 42-Bağlı olduğu bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, bölümün ön gördüğü toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran öğrenci; yönetmelikte belirtilen çalışmaları (staj dahil) tamamlamışsa öğrenimini bitirmiş sayılır. Kendisine Madde 5’te sözü edilen diploma ile birlikte; aldıkları dersleri, yaptıkları çalışmaları, başarı notlarını, yabancı dil destekli öğretime katılıp katılmadığını ve mezuniyet başarı derecesini ve YÖK’ün belirlediği diğer bilgileri gösteren birer diploma eki verilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerine diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir belge de verilir.

İzinli Sayılma
Madde 43-Öğrenciye, öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya geçerli bir nedene dayanılarak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bir defada bir veya 2 yarıyıl izin verilebilir. Bu tür istekler, ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılmalıdır. Bu şekilde izin alan bir öğrenci, öğrenimine devam edemez. İzinli sayıldığı yarıyılda herhangi bir derse yazılamaz ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara giremez. İzinli sayıldığı sürede öğrenim harcı ödeyip ödemeyeceği, ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenir. 

İlişik Kesme
Madde 44-a) Öğrenim harcını yasada belirtilen sürede üst üste 2 yarıyıl yatırmayan ve kaydını yenilemeyen,
       b) Öğrenimlerini süresi içinde tamamlamayan,
       c) Üniversiteden çıkarılma cezası alan,
       d) Kendi isteği ile kaydını sildiren,
               e) Hastalık nedeniyle 2 yıl izin verilen; ancak bu süre sonunda sağlık kurulu raporu ile öğrenimlerine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

Ek Öğrenim Süresi
Madde 45-(26/1/2004 tarihli ve 25358 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrenimlerini süresi içinde tamamlayamayan öğrencilere, bu süreler sonunda; kayıtlı oldukları öğretim programından mezun olabilmeleri için başarısız oldukları bütün derslerden 2 ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarıyıl; ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl; 3 veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerde uygulamalı ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler; ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(17/4/2006 tarihli ve 26142 sayılı Resmi Gazete ile birinci kez değişik, 30/6/2008 tarihli ve 26922 sayılı Resmi Gazete ile ikinci kez değişik) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerindeki koşulları yerine getiren bir öğrenci, mezuniyeti için tek dersi kalmışsa tek ders sınavına girebilir. Bu sınav, güz yarıyılı için bahar yarıyılı başında, bahar yarıyılı için bütünleme sınavlarının bitiminden bir hafta sonra açılır. Tek ders sınavı için ilk hakkını kullanan öğrenciden katkı payı alınmaz. Başarısız öğrenciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı paylarını öderler. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıldan önceki dönemde mezun olmuş sayılırlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
İkinci Eğitim-Öğretim

Madde 46-İkinci eğitim-öğretim, hafta içinde normal öğretimin bitimini izleyen saatlerde yapılan eğitimdir, gerektiğinde hafta sonları da yapılabilir.

Bu öğretimde stajlar, eğitim-öğretim sırasında yapılabilir.

Verilecek çıkış belgesi ve diplomalarda “İkinci Öğretim” ibaresine yer verilmez.

Madde 47-İkinci eğitim-öğretimde, birinci eğitim-öğretimdeki esaslar geçerlidir.

Madde 48-İkinci eğitim-öğretim, isteğe bağlı ve paralıdır. Bu öğretimde öğrenim gören öğrenciler, öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk % 10’a girmek koşuluyla, bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yıl için normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler ya da bu öğrenciler; kontenjanlar dahilinde ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı ödemek koşulu ile, normal eğitim-öğretim programına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilirler. Bu yatay geçişler de, normal öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için ön görülen ücreti ödemek zorundadırlar. Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri Şubat ayında olmak üzere, 2 eşit taksitte Üniversite adına milli bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini  ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğretim ücretini yasal faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Yüksek Öğrenim Kurumu ile ilişkisi kesilir.

Madde 49-İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından yararlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değişik Hükümler

Yabancı Dil Destekli Eğitim-Öğretim
Madde 50-Yabancı Dil Destekli Eğitim-Öğretim ile ilgili esaslar bir yönetmelikle belirlenir.

Çift Anadal Programı
Madde 51-Bir bölümün öğrencileri; lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte içinde veya dışında asıl bölümüne konu bakımından  yakın olan başka bir lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir. Çift Anadal Programı ile ilgili hususlar, “Çift Anadal Programı ( ÇAP) Yönetmeliği” ile belirlenir. 

Yaz Okulu
Madde 52- (21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile kaldırılmıştır.)

Öğrenime Yeniden Devam Etme
Madde 53- Madde 44’ün a, d ve e bentlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilen öğrenciler:
a) İlişiklerinin kesildiği eğitim-öğretim yarıyılında öğrenime devam etmek için başvurduklarında, tüm öğrenim harcını yatırdıkları takdirde, devam etmedikleri yarıyıl öğretim sürelerine sayılmak suretiyle bir sonraki yarıyılda,

b) (30/5/2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazete ile değişik) İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 4 (dört) eğitim-öğretim yılı içinde başvurduklarında, (e) bendine göre kaydı silinenler sağlık kurulu raporu ile öğrenime devam edeceğini belgelemek, erkek öğrenci ise askerliğini yapmış olmak veya muaf olduklarını belgelemek koşuluyla, başvurdukları yıl geçerli olan öğretim planına intibakları yapılarak öğrenimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler. Bu öğrencilerin öğrenim süreleri, 12 nci madde’deki öğrenim süresini aşamaz.

Ön Lisans Diploması
Madde 54-Fakültesinden ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen, ilk 4 yarıyıla ait öğrenim planında bulunan zorunlu ve seçmeli dersleri alan ve başaran öğrencilere Ön Lisans diploması verilir. Bu haktan Türk Ceza Yasası’nın “Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler” ile ilgili maddesine göre hüküm giyenler ile bu yönetmeliğin Madde 44-c bendine göre Üniversite ile ilişiği kesilenler yararlanamaz.

 

DOKUZUNCU  BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırma – Yürürlük - Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 55– (31/5/2002 tarih 24771 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 30.10.1996 tarihli ve 22802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kocaeli Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 56- Bu Yönetmelik, 2002 - 2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 57-Bu Yönetmelik hükümlerini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
...............................FAKÜLTESİ / .............................YÜKSEKOKULU
YARIYIL İÇİ BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMU

Öğretim Üyesinin Adı Soyadı ...........................................................................

Dersin Adı .........................................................................................................

 

ADEDİ

AĞIRLIĞI

HAFTASI

ARA SINAV

1

 

 

KISA SINAV

 

 

 

ÖDEV

 

 

 

DÖNEM ÖDEVİ

 

 

 

LABORATUVAR

 

 

 

SEMİNER

 

 

 

DİĞER

 

 

 

Yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı                   % 40

Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı                      % 60

Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edebilmek için gerekli koşullar:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

Not: Teorik derslere en az % 70, uygulamalı derslere en az % 80 devam koşulu zorunludur.

BÖLÜM KURULU KARAR TARİHİ:

 

          İMZA                                                                           İMZA
BÖLÜM/PROGRAM BAŞKANI                                     ÖĞRETİM  ÜYESİ

 

  

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
............................FAKÜLTESİ /............................YÜKSEKOKULU
YARIYIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMU

Dersin adı .....................................................................................................................

Dersin açıldığı yıl ve yarıyıl ........................................ /........................................

Dersin türü:          Zorunlu Ders ?,   Seçmeli  Ders           ?,        
                               YDÖ Dersi    ?,   Sosyal Seçimli Ders ?,

                              
Dersin verildiği Fak., Böl., Şube ....................... / ......................../........................

Dersi veren Öğretim Üyesi / Görevlisi, Okutman  ..............................................

1- Derse kaydolan öğrenci sayısı:  ........................................................................

2- Dersin sınavına girme hakkı alamayan öğrenci sayısı: ..................................

3- Sınava girme hakkı alamama nedenleri:

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4- Dersin sınavına giren öğrenci sayısı             :..........................................................

5- Dersin sınavında başarılı olan öğrenci sayısı             :......................................

6- Dersin başarı oranı ( 5/4)                              :...........................................................

7- Derse ait başarı notu ortalaması ( 4 üzerinden)           :......................................
……………………………….

Dersi veren Öğretim Üyesi
Görevlisi/Okutman
Tarih

 

 

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.doc

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33