Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite seçmeli derslerinin (ÜSD) uygulama ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönergede geçen,
a) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
c) İlgili Kurullar: Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarını ifade eder.
d) Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders I” ve devamı adlar altında belirtilen ÜSD, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
e) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu: Üniversite seçmeli derslerin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla tıp, fen, sanat, sosyal, edebiyat ve diğer bilim alanlarından Rektörlük tarafından görevlendirilmiş birisi başkan, on öğretim elemanından oluşan kuruldur.
f) E-ders: Elektronik ortamda verilen eşzamanlı ya da eşzamansız (senkron ya da asenkron) olarak işlenen derslerdir.
g) E-ders Değerlendirme Kurulu: Rektörlükçe oluşturulan bu kurul e-dersler için geliştirilen ders materyali ve hazırlanma tekniği hakkında tavsiyelerde bulunur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Ders Açma, Derse Kayıt,  Ders Değerlendirme ve Ders Tekrarlanma İlkeleri

MADDE 4 – Üniversite seçmeli derslerinin  açılması:

a- ÜSD fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının toplam AKTS yükünün yüzde onunu aşmamalıdır. Bir birim tarafından ders planında bulundurulması gereken üniversite seçmeli ders sayısı en az 2 olmalıdır. Bir dersin öğrenci çalışma yükü ise 2-6 AKTS arasında olabilir.

b- ÜSD, e-ders olarak açılabilir. E-dersler tüm akademik birimlerce ESD kodu ile,Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümünden açılır.

c- ÜSD, fakülte/yüksekokullar için ikinci, meslek yüksekokulları için birinci yarıyıldan itibaren I. ve II. Öğretim için ayrı ayrı açılır. ÜSD’ler ilgili kurullarca uygun görüldüğü takdirde hem güz, hem bahar döneminde açılabilir.

d- Niteliği, içeriği ve uygulama koşulları açısından ikinci öğretimde sürdürülmesi mümkün olmayan dersler sadece  I. öğretimde açılabilir.

e- Derse kayıt, öğrencinin internet üzerinden açılan tüm ÜSD listesinden seçim yapması  ve akademik danışmanın onayıyla  kesinleşir.

f- Bir öğretim yılında açılacak olan dersler en geç bir önceki yıl Mayıs ayının sonuna kadar ilgili kurulların kararlarıyla Rektörlüğe bildirilir.

g- Her bölüm kendi öğrencisinin seçeceği ders sayısı ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak yeterli sayıda ÜSD önermek zorundadır. ÜSD’lerin sayılarının ve derslerin öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinin koordinasyonu Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu’na aittir. Kurul, ilgili dekanlık ve müdürlüklerle koordinasyonu yürütür.

h- Dersin öğretim elemanı  ilgili bölüm kurulu kararı ile belirlenir.

i- ÜSD’ler  I. Öğretim öğrencileri için Çarşamba ve Cuma günleri saat 13:00-17:00 arasında, II. Öğretim öğrencileri için ise aynı günlerde saat 18:30-22:30 arasında yapılır. E-dersler, hafta sonu da açılabilir.

j- Bir bölüm kendi öğretim programında yer almayan bir dersi ÜSD olarak önerebilir. Bu dersler için önkoşul belirtilmez. Bölümler ders programlarında okuttukları zorunlu dersleri ÜSD olarak öneremez.

k- Bölüm seçmeli dersleri ayrıca ÜSD listesinde de yer alabilir. Bir bölüm bir dönemde en fazla 2 bölüm seçmeli dersini  ÜSD olarak açabilir. Bölüm seçmeli dersleri ÜSD olarak okutulacaksa bölüm dışı kontenjan belirlenmeli ve bu dersler mutlaka ÜSD’lerinin yapılacağı gün ve saatlerde yapılmalıdır. Bölümler ders programlarını bu yönergenin (i) bendine göre düzenlemelidir.

l- ÜSD’ler, öğretim elemanlarının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

m- ÜSD yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvime uygun olarak ara sınav ve final haftasında dersin yapıldığı gün ve saatlerinde yapılır. E-ders sınavları, ilgili öğretim elemanının eşgüdümünde gerektiğinde hafta sonu da yapılabilir.

n- E-ders dışındaki ÜSD’ler bölümlerin alan kodlarıyla açılır.

o- ÜSD, dersi açan fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarının sağlayacağı derslik, salon veya diğer alanlarda verilir. Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır ve ücretlendirmeler dersi açan öğretim üyesinin bağlı bulunduğu birim tarafından düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarındadır.

p- Derslere kabul edilecek öğrenci sayısı en az 10'dur ve kontenjan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Gerekli durumda ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. E-derslerin öğrenci sayısı ÜSD Komisyonun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.Aynı dersi birden fazla öğretim elemanının açması durumunda bu sayılar öğretim elemanı sayısı ile çarpılarak artırılabilir.

Üniversite Seçmeli Derslere Kayıt

MADDE 5 - ÜSD’lere kayıt aşağıdaki şekilde yapılır.

a- Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ders kayıtları başlamadan en az bir hafta önce tüm seçmeli dersler de dahil olmak üzere haftalık ders programlarını hazırlayarak öğrenci bilgi sistemine girerler.

b- Öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde yer alan ÜSD’lere kredilerini de dikkate alarak kayıt yaptırırlar. Öğrenciler tarafından seçilen dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile  değişiklik yapılabilir.

Üniversite Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması

MADDE 6 – ÜSD’lerin değerlendirilmesi ve tekrarlanması aşağıdaki şekilde yapılır.

a- ÜSD’lerin değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.

b- Yarıyıl içi değerlendirme notu; ara sınav, ödev, kısa sınav, proje ve benzer faaliyetlerin değerlendirilmesi ile olabileceği gibi uzaktan çevrimiçi (online) sınav da uygulanabilir. Ancak yarıyıl sonu sınavı bilgisayar ortamında çevrimiçi yapılması durumunda ilgili birim içerisinde belirlenmiş derslik, laboratuar veya benzeri bir ortamda öğretim elemanları gözetiminde yüz yüze yapılmak zorundadır.

c- Öğrenciler başarısız oldukları ÜSD’ini tekrarlamak zorunda değildir. Başarısız olunan ÜSD yerine, başka bir ÜSD alınabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 7 - Bu yönergede belirtilmeyen konularda Kocaeli Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 8 - ÜSD’leri ile ilgili düzenlemeler Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu ve fakültelerin/yüksekokulların/ meslek yüksekokullarının işbirliği ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 - Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici madde :

Meslek yüksekokuluöğrencileri 2011-2012 ders yılından başlayarak sadece seçmeli e-dersleri, 2013-2014 ders yılından itibaren de koşullar uygun olduğu takdirde ve Senato’nun onayı ile  ÜSD’leri alabileceklerdir. •  

  Menu

  © Kocaeli Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33