Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelikler

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; üniversite seçmeli derslerinin (ÜSD) uygulama ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümler tarafından açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönergede geçen,
a) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
c) İlgili Kurullar: Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarını ifade eder.
d) Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders I” ve devamı adlar altında belirtilen ÜSD, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
e) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu: Üniversite seçmeli derslerin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla tıp, fen, sanat, sosyal, edebiyat ve diğer bilim alanlarından Rektörlük tarafından görevlendirilmiş birisi başkan, on öğretim elemanından oluşan kuruldur.
f) Ders Koordinatör Birimi: İlgili ÜSD’leri havuza öneren, ders içeriklerini ve etkinliklerini hazırlayan birim.
g) E-ders: Elektronik ortamda verilen eşzamanlı ya da eşzamansız (senkron ya da asenkron) olarak işlenen derslerdir. h) E-ders Değerlendirme Kurulu: Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu tarafından belirlenen bu kurul, uzaktan eğitim ve e-ders konusunda teknik bilgiye sahip kurul üyeleri veya konusunda uzman öğretim elemanlarından oluşur.

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Ders Açma, Derse Kayıt,  Ders Değerlendirme ve Ders Tekrarlanma İlkeleri

MADDE 4 – Üniversite seçmeli derslerinin açılması aşağıdaki şekilde yapılır:

a- ÜSD fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının toplam AKTS yükünün yüzde onunu aşmamalıdır. Bir birim tarafından ders planında bulundurulması gereken üniversite seçmeli ders sayısı en az 2 olmalıdır. Bir dersin öğrenci çalışma yükü ise 2-6 AKTS arasında olabilir.

b- ÜSD, e-ders olarak açılabilir. E-dersler ders koordinatör birimlerince ESD kodu ile açılır. İlgili e-derslerin açılması için E-ders Değerlendirme Kurulu tarafından, ders materyali ve hazırlanma tekniği bakımından onay alması gerekir.

c- ÜSD, fakülte/yüksekokullar için ikinci, meslek yüksekokulları için birinci yarıyıldan itibaren I. ve II. Öğretim için ayrı ayrı açılır. ÜSD’ler ilgili kurullarca uygun görüldüğü takdirde hem güz, hem bahar döneminde açılabilir.

d- Meslek yüksekokulu öğrencileri koşullar uygun olduğu takdirde ÜSD’leri e-ders olarak alabilirler.

e- Niteliği, içeriği ve uygulama koşulları açısından ikinci öğretimde sürdürülmesi mümkün olmayan dersler sadece I. öğretimde açılabilir.

f- Derse kayıt, öğrencinin Öğrenci Bilgi Sisteminden üzerinden açılan tüm ÜSD listesinden seçim yapması ve akademik danışmanın onayıyla kesinleşir.

g- Bir öğretim yılında açılacak olan dersler en geç bir önceki yıl Mayıs ayının sonuna kadar ilgili kurulların kararlarıyla Rektörlüğe bildirilir.

h- Her bölüm kendi öğrencisinin seçeceği ders sayısı ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak yeterli sayıda ÜSD önermek zorundadır. Eğer ilgili birim herhangi bir nedenle yeterli AKTS miktarında ÜSD öneremiyorsa ÜSD havuzunda bulunan derslerden seçer. Havuzdan seçilen ÜSD’ler için Ders Koordinatör Biriminden görevlendirme talebinde bulunur. Görevlendirmenin uygun bulunması durumunda ilgili yarıyılda açılacak ÜSD listesinde bu derslere yer verilir. ÜSD’lerin sayılarının ve derslerin öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinin koordinasyonu Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu’na aittir. Kurul, ilgili dekanlık ve müdürlüklerle koordinasyonu yürütür.

i- Dersin öğretim elemanı ilgili bölüm kurulu kararı ile belirlenir.

j- ÜSD’ler I. Öğretim öğrencileri için Çarşamba ve Cuma günleri saat 13:00-17:00 arasında, II. Öğretim öğrencileri için ise aynı günlerde saat 18:30-22:30 arasında yapılır. E-dersler, hafta sonu da açılabilir.

k- Bir bölüm kendi öğretim programında yer almayan bir dersi ÜSD olarak önerebilir. Bu dersler için önkoşul belirtilmez. Bölümler ders programlarında okuttukları zorunlu dersleri ÜSD olarak öneremez.

l- Bölüm seçmeli dersleri ayrıca ÜSD listesinde de yer alabilir. Bir bölüm bir dönemde en fazla 2 bölüm seçmeli dersini ÜSD olarak açabilir. Bölüm seçmeli dersleri ÜSD olarak okutulacaksa bölüm dışı kontenjan belirlenmeli ve bu dersler mutlaka ÜSD’lerinin yapılacağı gün ve saatlerde yapılmalıdır. Bölümler ders programlarını bu yönergenin (j) bendine göre düzenlemelidir.

m- ÜSD’ler, öğretim elemanlarının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

n- ÜSD yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve ÜSD’ nin yapıldığı ders saatlerinde yapılır. E-ders sınavları, ilgili öğretim elemanının eşgüdümünde gerektiğinde hafta sonu da yapılabilir.

o- E-ders dışındaki ÜSD’ler bölümlerin alan kodlarıyla açılır.

p- ÜSD, dersi açan fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarının sağlayacağı derslik, salon veya diğer alanlarda verilir. Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır ve ücretlendirmeler dersi açan veya ÜSD havuzundan dersi seçen akademik birimler tarafından düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarındadır.

r- Derslere kabul edilecek öğrenci sayısı en az 10'dur ve kontenjan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Gerekli durumda ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. E-derslerin öğrenci sayısı ÜSD Komisyonun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Aynı dersi birden fazla öğretim elemanının açması durumunda bu sayılar öğretim elemanı sayısı ile çarpılarak artırılabilir.

Üniversite Seçmeli Derslere Kayıt

MADDE 5 - ÜSD’lere kayıt aşağıdaki şekilde yapılır;

a- Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ders kayıtları başlamadan en az iki hafta önce bölüm tarafından açılacak zorunlu / seçmeli / Üniversite Seçmeli Derslerin Öğrenci Bilgi Sisteminde açılması işleminin tamamlanması gerekir. Ders kayıtları başlamadan önceki haftanın son iş gününe kadar tüm açılan derslerin bulunduğu haftalık ders programları hazırlanarak Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.

b- Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde yer alan ÜSD’lere kredilerini de dikkate alarak kayıt yaptırırlar. Öğrenciler tarafından seçilen dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.

Üniversite Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması

MADDE 6 – ÜSD’lerin değerlendirilmesi ve tekrarlanması aşağıdaki şekilde yapılır;

a- ÜSD’lerin değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.

b- Yarıyıl içi değerlendirme notu; ara sınav, ödev, kısa sınav, proje ve benzer faaliyetlerin değerlendirilmesi ile olabileceği gibi uzaktan çevrimiçi (online) sınav da uygulanabilir. Ancak yarıyıl sonu sınavı bilgisayar ortamında çevrimiçi yapılması durumunda ilgili birim içerisinde belirlenmiş derslik, laboratuar veya benzeri bir ortamda öğretim elemanları gözetiminde yüz yüze yapılmak zorundadır.

c- Öğrenciler başarısız oldukları ÜSD’ini tekrarlamak zorunda değildir. Başarısız olunan ÜSD yerine, başka bir ÜSD alınabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 7 - Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

MADDE 8 - ÜSD’leri ile ilgili düzenlemeler Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu ve fakültelerin/yüksekokulların/ meslek yüksekokullarının işbirliği ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 - Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (14/05/2015)

Yürütme

MADDE 10 - Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33